Χρηματοδότηση Επενδύσεων στο Τομέα της Ενέργειας από Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και το Νέο ΕΣΠΑ

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Διδάσκων: Ν. Χρυσανθόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Υπ.∆ιδάκτορας Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Στόχος μαθήματος:

Το μάθημα ασχολείται, πρακτικά, με τη χρηματοδότηση επιτυχημένων επενδυτικών σχεδίων, στους τομείς της παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας, μέσα από κλασικά και καινοτόμα χρηματοδοτικά μοντέλα. Ταυτόχρονα εστιάζει στις δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων μέσω κοινοτικών κονδυλίων και επιδότησης των επενδύσεων μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος και το ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά και ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσα από δράσεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, όπως τα HORIZON, COSME, EEPR, IEE. Αναλύονται επίσης χρηματοδοτικοί μηχανισμοί στην Ε.Ε. (Business Angels, CREA, Joint European Venture κ.α.) και παρουσιάζονται καινοτόμα μοντέλα χρηματοδότησης όπως το ESCO, η Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης, οι YieldCos, τα προγράμματα PACE, τα προγράμματα PAYS και το Crowdfunding μέσα από παραδείγματα από την παγκόσμια αγορά. Καθώς η εξεύρεση χρηματοδότηση προϋποθέτει το Επιχειρηματικό Σχέδιο παρουσιάζεται περιεκτικά η ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων ενεργειακών έργων όπως επίσης και η αξιολόγηση αυτών. Μέσα από εξειδικευμένα εργαλεία του NREL και του ENERGY STAR γίνεται η ανάλυση και η αξιολόγηση επενδύσεων στους τομείς της παραγωγής και της εξοικονόμησης ενέργειας ώστε να καθίσταται εφικτή η ανάπτυξη ενός ορθού και πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου ή η εκπόνηση μιας σχετικής μελέτης.

Αντικείμενο – Παραδοτέο υλικό

 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στα έργα στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Θεσμικό πλαίσιο και προωθούμενη ενεργειακή πολιτική
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Χρηματοδοτικά σχήματα – Κλασικά εργαλεία χρηματοδότης
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Καινοτόμα Χρηματοδοτικά Μοντέλα
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Πηγές χρηματοδότησης – Ευρωπαϊκά προγράμματα – ΕΣΠΑ
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων – Προτάσεων χρηματοδότησης
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Ανάλυση και αξιολόγηση έργων παραγωγής ενέργειας
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Ανάλυση και αξιολόγηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει τα αντίστοιχα στοιχεία θεωρίας και πλαισιώνεται από πλήθος παραπομπών σε σχετικές πηγές και αναφορές ώστε να είναι δυνατή μελλοντική εμβάθυνση σε επιμέρους ζητήματα. Τα χρηματοδοτικά σχήματα, μοντέλα και εργαλεία περιγράφονται και παρουσιάζονται μέσα από παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων. Η διαδικασία ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων ενεργειακών έργων παρουσιάζεται αναλυτικά και η χρήση των πακέτων λογισμικού περιγράφεται βήμα βήμα, ενώ μέσα από παραδείγματα γίνεται εύκολα κατανοητή.

Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από:

 • Σημειώσεις διαλέξεων
 • Πραγματικές μελέτες περιπτώσεων, Παραδείγματα
 • Άρθρα από επιστημονικά περιοδικά
 • Τμήματα νομοθεσίας, οδηγών προγραμμάτων και εκδόσεων φορέων
 • Οδηγούς για τα εργαλεία λογισμικού, Παραδείγματα

Η τελική εξέταση έχει τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Βασικές γνώσεις στην αξιολόγηση επενδύσεων και δυνατότητα κατανόησης οικονομικών μεγεθών θα λειτουργήσουν βοηθητικά.

Τα πακέτα λογισμικού παρέχονται προς εγκατάσταση στους συμμετέχοντες χωρίς κάποια επιβάρυνση.

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Το μάθημα επικεντρώνεται στους χρηματοδοτικούς τρόπους και στην χρηματοοικονομική ανάλυση επενδύσεων του ενεργειακού κλάδου. Συγκεκριμένα απασχολείται με έργα παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας που αναμένεται να μονοπωλήσουν την ανάπτυξη του κλάδου τις επόμενες δεκαετίες. Το μάθημα απευθύνεται σε όλους εκείνους που επιθυμούν να λάβουν εμπεριστατωμένη, πρακτική και άμεσα εφαρμόσιμη γνώση αναφορικά με τις μεθόδους χρηματοδότησης, τα υφιστάμενα εργαλεία και τους πιθανούς τρόπους επιδότησης τέτοιων έργων. Παράλληλα, καλύπτοντας τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, προσφέρει τη δυνατότητα εκμάθησης πακέτων λογισμικού, διεθνών φορέων, για την οικονομική ανάλυση ενεργειακών επενδύσεων σε πρακτικό επίπεδο που θεωρείται απαραίτητη για τη συγκρότηση επιχειρηματικών σχεδίων και την εκπόνηση σχετικών μελετών.

Διάρκεια

Η διάρκεια του μαθήματος είναι: 3 μήνες (12 εβδομάδες). Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι:

1η εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 1                     6η-7η εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 5

2η εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 2                     8η εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 6

3η εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 3                     9η-10η εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 7

4η-5η εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 4                11η-12η εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 8

More..
Περισσότερα

Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 350 250 300
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 350 (200+150)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250 (150+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300 (200+100)