Δάνεια και Επενδύσεις: Κανόνες και Εφαρμογές

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Διδάσκων : Χ.Τσούμας, PhD, Ερευνητικός Συνεργάτης Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά και να εξηγήσει τους θεωρητικούς κανόνες που διέπουν τα δάνεια και τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις με απλό και εύληπτο τρόπο. Χρησιμοποιούνται αναλυτικά παραδείγματα και εφαρμογές για κάθε περίπτωση ώστε οι κανόνες αυτοί να γίνουν εύκολα κατανοητοί και εφαρμόσιμοι στην πράξη. Η ενότητα απευθύνεται σε πτυχιούχους αλλά και αποφοίτους λυκείου που επιθυμούν να μάθουν τον τρόπο λειτουργίας των χρηματοοικονομικών προϊόντων και να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις αυτές.

Αναλυτικά, στην ενότητα αυτή:

 • Παρουσιάζονται οι έννοιες του χρήματος, του πληθωρισμού, του ονομαστικού και του πραγματικού επιτοκίου.
 • Εξηγούνται οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται το επιτόκιο και οι έννοιες του ανατοκισμού, του ενεργού επιτοκίου και της παρούσας αξίας.
 • Αναλύονται τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος υπολογισμού του ενεργού επιτοκίου των απλών, αποσβέσιμων και προεξοφλητικών δανείων.
 • Εξετάζονται οι διαφορές των πιστωτικών καρτών και τα χαρακτηριστικά των στεγαστικών δανείων.
 • Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος διαπραγμάτευσης των ομολόγων.
 • Αναλύεται ο τρόπος υπολογισμού της απόδοσης στη λήξη ενός ομολόγου.
 • Εξετάζονται τα διαφορετικά είδη ομολόγων (μηδενικού κουπονιού, τιμαριθμοποιημένα, κυμαινόμενου επιτοκίου, δομημένα).
 • Εξηγούνται οι μεταβολές της τιμής, η έννοια της διάρκειας και ο κίνδυνος των ομολόγων.
 • Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των μετοχών και ο τρόπος διαπραγμάτευσής τους.
 • Παρουσιάζονται το θεωρητικό πλαίσιο της αποτίμησης μετοχών και οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες μιας επιχείρησης.
 • Αναλύονται οι έννοιες του συστηματικού και μη συστηματικού κινδύνου της μετοχής, της διαφοροποίησης ενός χαρτοφυλακίου και η σχέση κινδύνου- απόδοσης.
 • Εξηγείται η έννοια του αποδοτικού χαρτοφυλακίου.
 • Παρουσιάζονται υποδείγματα αποτίμησης μετοχών όπως το υπόδειγμα CAPM, αυτό των τριών παραγόντων και η θεωρία κερδοσκοπικής αποτίμησης για την αποτίμηση μετοχών.
 • Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των αμοιβαίων κεφαλαίων και των διαπραγματεύσιμων στο χρηματιστήριο κεφαλαίων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

More..
Περισσότερα


Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 350 250 300
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 350 (200+150)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250 (150+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300 (200+100)