Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Μετοχών: Αρχές και Εφαρμογές

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Διδάσκων: Διακογιάννης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Ι. Σκοπός

Το μάθημα αυτό παρέχει τα εργαλεία στον σύγχρονο επενδυτή προκειμένου να προβεί σε αναλύσεις και επιλογές μετοχών. Το παρόν μάθημα καλύπτει τις θεωρίες και πρακτικές εφαρμογές της σύνθεσης, διαχείρισης και αξιολόγησης χαρτοφυλακίων μετοχών. Σ’ αυτό το μάθημα οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν το EXCEL για την επίλυση ασκήσεων.

Επιδιώξεις

· Περιγραφή των πιο σπουδαίων μεθόδων ανάλυσης μετοχών.

· Μέτρηση του ολικού κινδύνου χαρτοφυλακίων.

· Περιγραφή της βασικής αρχής της διαφοροποίησης.

· Επεξήγηση της συνεισφοράς μεμονωμένων μετοχών στον κίνδυνο χαρτοφυλακίων.

· Υπολογισμός αποδοτικών χαρτοφυλακίων.

· Μέτρηση του συστηματικού κινδύνου και του μη συστηματικού κινδύνου μιας μετοχής και ενός χαρτοφυλακίου.

· Δημιουργία και ανάλυση χαρτοφυλακίων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εισαγωγική γνώση στις επενδύσεις σε μετοχές.

ΙΙ. Διαδικασία

Στο μάθημα αυτό ακολουθούνται τρεις αλληλοσυνδεόμενες προσεγγίσεις:

Θεωρητικό Υπόβαθρο: Έχει σαν στόχο την κατανόηση μεθόδων και κριτηρίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση και επιλογή μετοχών και χαρτοφυλακίων.

Πρακτικές Εφαρμογές: Έχουν σαν στόχο την κατανόηση πρακτικών θεμάτων που σχετίζονται με τη ανάλυση και διαχείριση χαρτοφυλακίων. Πολλές από τις πρακτικές εφαρμογές θα παρουσιάζονται στο EXCEL.

Ασκήσεις: Έχουν σαν στόχο στην βαθύτερη κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου. Οι συμμετάσχοντες χρησιμοποιούν το EXCEL για την επίλυση των ασκήσεων.

ΙΙI. Συγγράμματα

Σημειώσεις

Σύνολο ασκήσεων

ΙV. Περίγραμμα του μαθήματος

1. Εισαγωγή στη διαχείριση χαρτοφυλακίων.

Πρακτική εφαρμογή 1: Στάδια ενεργειών στη διαχείριση χαρτοφυλακίου.

Πρακτική εφαρμογή 2: Το προφίλ του επενδυτή.

2. Ανάλυση μετοχών με τη βοήθεια χρηματιστηριακών δεικτών Ι.

Πρακτική εφαρμογή 3: Υπολογισμός και χρήση χρηματιστηριακών δεικτών στην

πράξη Ι.

3. Ανάλυση μετοχών με τη βοήθεια χρηματιστηριακών δεικτών ΙΙ.

Πρακτική εφαρμογή 4: Υπολογισμός και χρήση χρηματιστηριακών δεικτών στην

πράξη ΙΙ.

Άσκηση 1: Υπολογισμός των χρηματοοικονομικών δεικτών μιας εταιρίας.

4. Απόδοση μετοχών και ανάλυση της απόδοσης με τη βοήθεια στατιστικών μέτρων.

Πρακτική εφαρμογή 5: Υπολογισμός των ιστορικών αποδόσεων μιας μετοχής.

5. Ανάλυση των αποδόσεων μιας μετοχής με τη βοήθεια στατιστικών μέτρων.

Πρακτική εφαρμογή 6: Στατιστική ανάλυση ιστορικών αποδόσεων μετοχών.

Άσκηση 2: Υπολογισμός της μέσης απόδοσης και του κινδύνου μετοχών.

6. Ανάλυση χαρτοφυλακίων μετοχών.

Πρακτική εφαρμογή 7:Γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Αξιών των Αθηνών:

Υπολογισμός και χρήση.

Άσκηση 3: Υπολογισμός της μέσης απόδοσης και του κινδύνου χαρτοφυλακίων.

7. Ανάλυση αποδοτικών χαρτοφυλακίων.

Πρακτική εφαρμογή 8:Υπολογισμός του αποδοτικού συνόλου μετοχών με τη

βοήθεια του EXCEL.

8. Υπολογισμός του συστηματικού κινδύνου και του μη συστηματικού κινδύνου μετοχών με τη χρήση του μονοπαραγοντικού υποδείγματος.

Πρακτική εφαρμογή 9: Υπολογισμός του βήτα μιας μετοχής με τη βοήθεια του EXCEL.

Άσκηση 4: Υπολογισμός του βήτα μιας μετοχής.

9. Περιγραφή των αποδόσεων μετοχών με τη βοήθεια ενός πολυπαραγοντικού υποδείγματος.

Πρακτική εφαρμογή 10: Υπολογισμός των βήτα μιας μετοχής με τη βοήθεια του EXCEL.

10. Ανάλυση μη αποδοτικών χαρτοφυλακίων.

Πρακτική εφαρμογή 11:Υπολογισμός των βήτα μιας μετοχής με τη

βοήθεια του EXCEL.

11. Ανάλυση αξιογράφων μηδενικού κινδύνου. Χαρτοφυλάκια μετοχών και ομολόγων.

Πρακτική εφαρμογή 12:Υπολογισμός των χαρακτηριστικών χαρτοφυλακίων μετοχών

και ενός ομολόγου με τη βοήθεια του EXCEL.

12. Πρακτική κατασκευή χαρτοφυλακίου.

V. Διάρκεια

Τρεις (3) μήνες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

More..
Περισσότερα


Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 350 250 300
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 350 (200+150)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250 (150+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300 (200+100)