Διπλογραφικά Λογιστικά Συστήματα σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Νοσοκομεία

 

Στόχος Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι βασικές γνώσεις αναφορικά με τον τρόπο που λειτουργούν παράλληλα η ταμειακή λογιστική και η λογιστική του δεδουλευμένου σε φορείς του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ΔΜΥ) σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχετικών κλαδικών λογιστικών σχεδίων.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

1. Εισαγωγή στις νέες τάσεις της λογιστικής για το δημόσιο τομέα

 • Νέα  Δημόσια  Διοίκηση  (New  Public  Management)  και  νέες  τάσεις  στη  χρηματοοικονομική διαχείριση των δημοσίων φορέων.
 • Διαφορές μεταξύ ταμειακής λογιστικής και λογιστικής του δεδουλευμένου – Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δύο μεθόδων.
 • Διεθνείς τάσεις στην αναμόρφωση των συστημάτων προϋπολογισμών, της λογιστικής και της ελεγκτικής.
 • Διεθνή λογιστικά πρότυπα για το Δημόσιο Τομέα (International Public Sector Accounting Stand- ards)
 • Παραδείγματα

2. Εισαγωγή στο Δημόσιο Λογιστικό

 • Βασικά χαρακτηριστικά Δημόσιου Λογιστικού

3. Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ΝΠΔΔ ΠΔ 205/98

 • Αρχές και πρότυπα
 • Ομάδες λογαριασμών Γενικής Λογιστικής
 • Προϋπολογισμός ΝΠΔΔ – Κωδικοί Δημόσιου Λογιστικού
 • Διπλογραφική παρακολούθηση του προϋπολογισμού στην Ομάδα 0
 • Σύνδεση Γενικής Λογιστικής και Προϋπολογισμού
 • Φάσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων – Λογιστική παρακολούθηση
 • Ιδιαιτερότητες λογαριασμών Γενικής Λογιστικής
 • Κλείσιμο λογαριασμών δημόσιου λογιστικού
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Τέλους Χρήσης
 • Παραδείγματα – Ασκήσεις

4. Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τους ΟΤ Α ΠΔ 315/99

 • Αρχές και πρότυπα
 • Ομάδες λογαριασμών Γενικής Λογιστικής
 • Προϋπολογισμός ΟΤΑ – Κωδικοί Δημόσιου Λογιστικού ΟΤΑ
 • Θέματα απογραφής στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων ΟΤΑ
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Τέλους Χρήσης
 • Παραδείγματα – Ασκήσεις

5. Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τις ΔΜΥ 146/03

 • Ομάδες λογαριασμών Γενικής Λογιστικής
 • Ιδιαιτερότητες λογαριασμών Γενικής Λογιστικής
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Τέλους Χρήσης
 • Παραδείγματα – Ασκήσεις

6. Εσωλογιστική Κοστολόγηση (Ομάδα 9) στο πλαίσιο των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων

 • Παραδείγματα – Ασκήσεις

Τα παραδείγματα και οι ασκήσεις θα αφορούν κυρίως την παράλληλη λειτουργία της γενικής λογιστικής και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού στην Ομάδα 0 για κάθε ένα από τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια.

Τελική Εξέταση: Θα αναρτηθούν θέματα τελικής εξέτασης υπό μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία 4 ημερών για την υποβολή των απαντήσεων.

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Το μάθημα απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τον τρόπο που λειτουργούν τα Διπλογραφικά Λογιστικά Συστήματα σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Νοσοκομεία.

Διάρκεια

3 μήνες (12 εβδομάδες)

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος

Για την παρακολούθησή του μαθήματος απαιτείται  η γνώση των  βασικών εννοιών  της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Επίσης, η εξοικείωση με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο διευκολύνει σημαντικά την κατανόησή του.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

More..
Περισσότερα

Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 350 250 300
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 350 (200+150)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250 (150+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300 (200+100)