Ενέγγυες Πιστώσεις – Ένα χρήσιμο εργαλείο στο Διεθνές Εμπόριο

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Διδάσκων: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Θ. ΠΕΦΑΝΗΣ

Στόχος Μαθήματος

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΛΟ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΩΝ ΕΝΕΓΓΥΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
(ΘΕΩΡΙΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ)

3. ΟΡΙΣΜΟΙ

4. ΕΚΔΟΣΗ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΕΓΓΥΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
6.1 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
6.2 ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥΣ
6.3 ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
6.3.1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
6.3.2 ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
α. Έγγραφο οδικής ή σιδηροδρομικής μεταφοράς ή μεταφοράς δι΄εσωτερικής
υδάτινης οδού
β. Έγγραφο αεροπορικής μεταφοράς
γ. Φορτωτική (θαλάσσια)
δ. Μη διαπραγματεύσιμη φορταπόδειξη Θαλάσσιας Μεταφοράς
ε. Φορτωτική ναυλοσυμφώνου
στ. Έγγραφο Μεταφοράς που καλύπτει περισσότερους από έναν τρόπους Μεταφοράς
– ‘Εγγραφο συνδυασμένης ή πολλαπλής μεταφοράς
ζ. Απόδειξη/Πιστοποιητικό Ταχυδρομείου – Απόδειξη ταχυμεταφορέα
6.3.3 ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
6.3.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
6.3.5 ΖΥΓΟΛΟΓΙΟ/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΡΟΥΣ

6.3.6 ΚΙΒΩΤΟΛΟΓΙΟ
6.3.7 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
6.4 ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
6.5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

7. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΠΛΗΡΩΜΗ

8. ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

9. ΕΞΟΔΑ ΕΝΕΓΓΥΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ)
3. ΟΡΙΣΜΟΙ
4. ΕΚΔΟΣΗ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΕΓΓΥΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ
5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
6.1 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
6.2 ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

3Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
6.3 ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
6.3.1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
6.3.2 ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
α. Έγγραφο οδικής ή σιδηροδρομικής μεταφοράς ή μεταφοράς δι΄εσωτερικής
υδάτινης οδού
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

4Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
β. Έγγραφο αεροπορικής μεταφοράς
γ. Φορτωτική (θαλάσσια)
δ. Μη διαπραγματεύσιμη φορταπόδειξη Θαλάσσιας Μεταφοράς
ε. Φορτωτική ναυλοσυμφώνου
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

5Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
στ. Έγγραφο Μεταφοράς που καλύπτει περισσότερους από έναν τρόπους Μεταφοράς
– ‘Εγγραφο συνδυασμένης ή πολλαπλής μεταφοράς
ζ. Απόδειξη/Πιστοποιητικό Ταχυδρομείου – Απόδειξη ταχυμεταφορέα
6.3.3 ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

6Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
6.3.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
6.3.5 ΖΥΓΟΛΟΓΙΟ/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΡΟΥΣ
6.3.6 ΚΙΒΩΤΟΛΟΓΙΟ
6.3.7 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
6.4 ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
6.5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

7Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
7. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΠΛΗΡΩΜΗ
8. ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
9. ΕΞΟΔΑ ΕΝΕΓΓΥΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

8Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΕΓΓΥΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥΣ
ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Διάρκεια Μαθήματος

Διάρκεια σεμιναρίου: 8 εβδομάδες
2 ΜΗΝΕΣ

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΗΓΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΘΕΩΡΙΑ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ.

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

More..
Περισσότερα


Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
2 μήνες 240 170 200
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 240 (140+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 170 (εφάπαξ)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 200 (εφάπαξ)