Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας Και Ασφάλειας Στην Εργασία OHSAS 18001:2007

Έναρξη Νέων Τμημάτων 20/03/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 15/03/2017

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αντικειμενικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση της απαιτούμενης εξοικείωσης των συμμετεχόντων, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν Συστήματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, να σχεδιάζουν και υλοποιούν σχετικά Προγράμματα, αλλά και να επιθεωρούν Συστήματα σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Στο σεμινάριο αναλύονται οι απαιτήσεις των προτύπων OHSAS 18001 και ISO19011, και παρουσιάζονται η μεθοδολογία διεργασιοκεντρικής προσέγγισης Plan-Do-Check-Act, οι απαιτήσεις για την Πολιτική, το Σχεδιασμό, τους σκοπούς, τα προγράμματα, τον έλεγχο λειτουργίας και τη μέτρηση και παρακολούθηση παραμέτρων ΥΑΕ, καθώς και τα προσόντα του επικεφαλής επιθεωρητή και των μελών της ομάδας επιθεώρησης και οι τεχνικές επιθεώρησης τρίτου μέρους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει μεταξύ άλλων τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας, τις υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας, τις μεθόδους σύνταξης Μελέτης Επικινδυνότητας και Στατιστικής Μελέτης και Ανάλυσης Ατυχημάτων και περιλαμβάνει, ορισμούς, παραδείγματα σύνταξης μη συμμορφώσεων και αναφορών επιθεωρήσεων και, μέσω πρακτικής, εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό και υλοποίηση επιθεωρήσεων τρίτου μέρους. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης λαμβάνουν χώρα ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων και εξομοιώνεται η επιθεώρηση προς πιστοποίηση σε υποθετικές εταιρείες.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 3 μήνες

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του σεμιναρίου είναι προαπαιτούμενο για να μπορεί να αναγνωριστεί ένα άτομο ως επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το OHSAS 18001:2007. Είναι μια από τις απαιτήσεις. Οι υπόλοιπες αφορούν στοιχεία ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και εμπειρίας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Πιστοποιητικό Auditor / Lead Auditor με πιστοποίηση TUV ACADEMY (Αρ. αναγνώρισης EL.18.5.1) ενώ δίνεται σε όσους το επιθυμούν δυνατότητα συμμετοχής σε πραγματικές επιθεωρήσεις.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Προαπαιτείται πρότερη εξοικείωση με τις απαιτήσεις του προτύπου. Προσφέρεται εγχειρίδιο εκμάθησης, σε όσους δεν κατέχουν πρότερη εξοικείωση.

More..
Περισσότερα


Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 540 430 480
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 540 (240+200+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 430 (200+130+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 480 (200+180+100)