Εσωτερικός Έλεγχος

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη: Γεωργία Παζαρζή, PhD

Στόχος Σεμιναρίου

Να καταστήσει ικανό το σπουδαστή να αναγνωρίσει τις  διαδικασίες των δικλείδων ασφαλείας, τον κίνδυνο δυσλειτουργίας αυτών, καθώς και τις  τεχνικές ελέγχου ώστε να εντοπίζει ενδεχόμενες αδυναμίες σε αυτές.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

  • Εισαγωγή
  • Αρχές εσωτερικού ελέγχου
  • Εταιρική διακυβέρνηση
  • Σύστημα εσωτερικών δικλίδων
  • Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου του κύκλου των πωλήσεων, Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου του κύκλου των αγορών, Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των απαιτήσεων, εισπράξεων, υποχρεώσεων, πληρωμών, αποθεμάτων, αμοιβών, διαθεσίμων, παγίων, δανειακών υποχρεώσεων, ιδίων κεφαλαίων

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των ανωτέρω στοιχείων της επιχείρησης.

Σκοπός Σεμιναρίου

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι σπουδαστές  θα είναι ικανοί να αναγνωρίζουν τις δοκιμές των εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας  για την ανίχνευση αδυναμιών σε συγκεκριμένες περιοχές των λογιστικών συστημάτων, καθώς και να προτείνουν τρόπους διασφάλισης της ορθής λειτουργίας των επιχειρήσεων και εξασφάλισης της διαφάνειας στις συναλλαγές και τη λήψη αποφάσεων μέσα από την ορθότερη εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

 

More..
Περισσότερα


Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
4 μήνες 470 330 400
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 470 (200+150+120)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 330 (200+130)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 400 (200+200)