Ειδικά Θέματα Ανωνύμων Εταιριών

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Διδάσκων: Παύλος Παπαλαμπρακόπουλος, Οικονομολόγος, Ελεγκτής Λογιστής Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στόχος του εξ’αποστάσεως μαθήματος «Ειδικά Θέματα Ανωνύμων Εταιριών» είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση και να προσεγγίσει θεωρητικά και πρακτικά,θέματα περί Ανωνύμων Εταιριών σχετικά με την διάθεση των κερδών,τις διαδικασίες λύσης,εκκαθάρισης,μετατροπής,συγχώνευσης,διάσπασης καθώς και σε βασικές έννοιες περιεχομένων του κατασταστικού. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα αναλύσουμε τις τροποποιήσεις που έγιναν στο Ν.2190/1920 με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν.4403/2016 σχετικές με την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Φοιτητές, πτυχιούχους ΑΕΙ,ΤΕΙ και ΙΕΚ
 • Οικονομολόγους, λογιστές, υπαλλήλους οργανισμών ,τραπεζών ,ελεγτικών εταιριών  και στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα.
 • Άνεργους που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν  να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς σε μία απαιτητική αγορά εργασίας

Η ΎΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

 • Διάθεσης Κερδών
 • Προμερίσματος
 • Λογιστικών και Φορολογικών Ζημιών
 • Διάθεσης Μετοχών στο Προσωπικό
 • Αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου
 • Μειώσεως Μετοχικού Κεφαλαίου
 • Απόσβσεσης Μετοχικού Κεφαλαίου
 • Μετατροπή, Συγχώνευση, Διάσπαση Ανωνύμων Εταιριών
 • Αμοιβών και Συμβάσεων Μελών Διοικήσεως Α.Ε και Ε.Π.Ε
 • Συμβάσεις με Μέλη Διοικήσεως και Ενδοεταιρικές Συναλλαγές
 • Θέματα Leasing
 • Πώληση Ακινήτου σε Εταιρία Leasing και εν συνεχεία Μίσθωση στον Πωλητή
 • Οικονομικές Καταστάσεις, Έκθεση Δ.Σ, Δημοσιότητα

Με την ολοκλήρωση του εξ’αποστάσεως μαθήματος «Ειδικά Θέματα Ανωνύμων Εταιριών»  οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν τις Α.Ε.

Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων και μελέτες περιπτώσεων πάνω σε πραγματικά δεδομένα που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό,αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

More..
Περισσότερα

Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 350 250 300
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 350 (200+150)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250 (150+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300 (200+100)