Εισαγωγή στις Ενοποιημένες Επιχειρησιακές Διεργασίες και στο ERP Σύστημα SAP

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Δημήτριος Εμίρης, Καθηγητής Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς

Στόχος Σεμιναρίου

Το μάθημα «Εισαγωγή στις Ενοποιημένες Επιχειρησιακές Διεργασίες και στο ERPΣύστημα SAP» εισάγει στις αρχές σχεδιασμού, μοντελοποίησης και ανάπτυξης λειτουργικών διεργασιών στη σύγχρονη επιχείρηση. Οι επιχειρησιακές διεργασίες (business processes) αντικατοπτρίζουν τον τρόπο και τη μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών στα διάφορα τμήματα μίας επιχείρησης, και παράλληλα, τη ροή των πληροφοριών που δημιουργούνται ή ανακτώνται κατά τη λειτουργία. Η ενοποίηση των επιχειρησιακών διεργασιών αποτελεί κομβικό στόχο, καθώς δημιουργεί τις συνθήκες για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο κρίσιμων απόψεων λειτουργίας μίας εταιρείας, όπως η τρέχουσα και η προβλεπόμενη ζήτηση, οι δυνατότητες και ο προγραμματισμός παραγωγής, η διαχείριση και αποθήκευση υλικών και προϊόντων, η υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών, η οικονομική διαχείριση, η διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού, κλπ. Στο σύγχρονο, πολύπλοκο περιβάλλον λειτορυγίας των επιχείρήσεων, τόσο η μοντελοποίηση όσο και η ενοποίηση των διεργασιών, υλοποιείται μέσα από πληροφοριακάσυστήματα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων (EnterpriseResource Planning – ERP), εκ των οποίων το SAP είναι ίσως το δημοφιλέστερο παγκοσμίως καθώς χρησιμοποιείται από χιλιάδες επιχειρήσεις, ενώ και στην Ελλάδα οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το SAP. Στο εισαγωγικό αυτό μάθημα, παρουσιάζονται: (i) οι αρχές μοντελοποίησης και ανάπτυξης επιχειρησιακών διεργασιών, (ii) οι αρχές και η αρχιτεκτονική λειτουργίας συστημάτων ERP, (iii) το περιβάλλον λειτουργίας του συστήματος SAP, και (iv) οι βασικοί μηχανισμοί και τρόποι με τους οποίους το σύστημα SAP διαχειρίζεται τις επιχειρησιακές διεργασίες. Σε όλη την έκταση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι έχουν διαρκή σύνδεση και πρόσβαση στην πλατφόρμα SAP ώστε να μπορούν να εμπεδώνουν το υλικό διδασκαλίας και να εξοικειωθούν με το περιβάλλον λειτουργίας.

Αντικείμενο Παραδοτέο Υλικό

  • ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στις Επιχειρησιακές Διεργασίες – Σχεδιασμός, Μοντελοποίηση και Ανάπτυξη – Διεργασίες Τμημάτων – Ενοποίηση Διεργασιών
  • ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Συστήματα ERP – Χαρακτηριστικά και Εξέλιξη – Βασικές Λειτουργίες Συστημάτων ERP – Υποσυστήματα – Ροή Εμπορευμάτων – Ροή Χρήματος – Μελέτες Περίπτωσης
  • ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Το ERP Σύστημα SAP – Δομή του Συστήματος – Αρχιτεκτονική – Χαρακτηριστικά – Περιβάλλον Λειτουργίας – Master Data – Νέες Τεχνολογίες – Εξελίξεις
  • ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διεργασιών στο SAP – Ενοποίηση Διεργασιών – Βασικές Λειτουργίες – Πλοήγηση – Αναζήτηση – Επιχειρηματική Ευφυΐα

Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από:

  • Αναλυτικά video χρήσης του προγράμματος με αφήγηση και φωνητικό σχολιασμό
  • Οπτικοακουστικό υλικό για κάθε παρουσίαση που περιλαμβάνει τις διαφάνειες παράλληλα με επεξηγηματικό φωνητικό σχολιασμό

Το τελικό διαγώνισμα είναι δομημένο με τη λογική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θα μπορεί να εκπονηθεί μέσα από Η/Υ συνδεδεμένο με κεντρικό σύστημα.

Το μάθημα εκτείνεται σε τέσσερις (4) διδακτικές εβδομάδες. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι το ακόλουθο:

  • 1η Εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 1
  • 2η Εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 2
  • 3η Εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 3
  • 4η Εβδομάδα:  ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Το παρόν μάθημα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε από τα μαθήματα που αφορούν σε εφαρμογές του SAP, για τα οποία απαιτείται η κάλυψη βασικών εννοιών, λειτουργιών και ορολογίας. Το μάθημα αυτό καλύπτει αυτές τις ανάγκες και απαιτείται η παρακολούθησή του μόνο μία φορά. Το σύστημα SAP χρησιμοποιείται παγκοσμίως (και στην Ελλάδα) από την πλειοψηφία των μεγάλων επιχειρήσεων και επομένως, η γνώση του συστήματος αποτελεί σημαντικό εφόδιο στην αγορά εργασίας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Διευκρινήσεις αναφορικά με την καταβολή των διδάκτρων στα σεμινάρια SAP

Για την παρακολούθηση του 3μηνου σεμιναρίου 14.2 Βασικές Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσετε το μηνιαίο σεμινάριο 14.1 Εισαγωγή στις Ενοποιημένες Επιχειρησιακές Διεργασίες και στο ERP Σύστημα SAP
Για την παρακολούθηση του 3μηνου σεμιναρίου 14.3 Προχωρημένες Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσετε το σεμινάριο 14.2 Βασικές Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP (συνεπώς και το 14.1 Εισαγωγή στις Ενοποιημένες Επιχειρησιακές Διεργασίες και στο ERP Σύστημα SAP)

Τα δίδακτρα του μαθήματος 14.1 χωρίς έκπτωση είναι 250€, με την έκπτωση Νο1: 170€ και με την έκπτωση Νο2: 200€. Το μηνιαίο είναι ανεξάρτητο μάθημα επομένως μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει και μεμονωμένα χωρίς απαραίτητα να συνεχίσει στα επόμενα 14.2, 14.3 ή και όποια άλλα σεμινάρια SAP προστεθούν στον Οδηγό Σπουδών του Προγράμματος στο μέλλον.

Τα 3μηνα σεμινάρια έχουν δίδακτρα με την έκπτωση Νο2: 400€ (που την δικαιούνται όλοι δεδομένου ότι θα έχουν παρακολουθήσει υποχρεωτικά τουλάχιστον το 14.1) ή με την Έκπτωση Νο1: 330€.

Ουσιαστικά για όλους τους συμμετέχοντες των 3μηνων σεμιναρίων SAP ισχύει τουλάχιστον η έκπτωση Νο2 δεδομένου ότι όλοι πρέπει να παρακολουθήσουν το 14.1 για να παρακολουθήσουν κάποιο επόμενο. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος δεν δικαιούται άλλη έκπτωση, για να παρακολουθήσει και τα δύο σεμινάρια 14.1 και 14.2 θα πρέπει να πληρώσει συνολικά 600€ (200+400) και εάν επιθυμεί να παρακολουθήσει και άλλο 3μηνο σεμινάριο SAP αντίστοιχα άλλα 400€, ενώ δικαιούχοι της έκπτωσης Νο1: άνεργοι-πολύτεκνοι-ΑμεΑ-φοιτητές πτυχιούχοι ΠαΠει κτλ πληρώνουν για τα δύο σεμινάρια 500€ (170+330) και για το επόμενο 3μηνο σεμινάριο SAP 330€.

More..
Περισσότερα

Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
1 μήνες 250 170 200
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 250 (150+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 170 (εφάπαξ)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 200 (εφάπαξ)