Κατάσχεση Τραπεζικών Καταθέσεων - Νέο

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Υπεύθυνη Σεμιναρίου: Ευαγγελία Σκρέκη, Δικηγόρος, LLM Εμπορικού Δικαίου

Στόχος Σεμιναρίου

ΣΤΟΧΟΙ  του μαθήματος είναι να προσφέρει το βασικό γνωσιακό υπόβαθρο γύρω από ένα ειδικότερο μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση αξιώσεων, της κατάσχεσης των τραπεζικών καταθέσεων και να αναδείξει την πρακτική εφαρμογή του μέσου αυτού στη σύγχρονη οικονομική και συναλλακτική ζωή αλλά και τους περιορισμούς που ο κοινός νομοθέτης θέτει γύρω από αυτό. Η κατάσχεση των χρηματικών απαιτήσεων στα χέρια Τράπεζας, ως τρίτης, συνιστά σήμερα εν μέσω βαθιάς οικονομικής ύφεσης, το κατ’ εξοχήν αποτελεσματικό μέσο για την ικανοποίηση των δανειστών. Οι λόγοι που εξηγούν την ανωτέρω παραδοχή, η εξέλιξη της νομοθεσίας σχετικά με την κατάσχεση των καταθέσεων, οι υποχρεώσεις ενός πιστωτικού ιδρύματος μετά την επίδοση του κατασχετηρίου σε αυτό, οι ιδιαιτερότητες ορισμένων καταθέσεων, οι ειδικότερες ρυθμίσεις που ισχύουν όταν στην εν λόγω διαδικασία εμπλέκεται το Δημόσιο, είτε ως δανειστής, είτε ως οφειλέτης, είναι ορισμένα από τα θέματα που θα εξετάσουμε με αρκετή προσοχή, ώστε στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν να έχουν αποκτήσει μία σφαιρική αντίληψη για το πώς και σε ποιες περιπτώσεις η λειτουργία των τραπεζών δύναται να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά για την ικανοποίηση των πιστωτών.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

 • Εννοιολογική προσέγγιση των όρων τραπεζικές καταθέσεις – τραπεζικό απόρρητο –κατάσχεση- ακατάσχετο
 • Σημασία του μέσου της κατάσχεσης καταθέσεων για την ικανοποίηση των δανειστών
 • Νομοθετικό πλαίσιο γύρω από το τραπεζικό απόρρητο και την κατάσχεση των τραπεζικών καταθέσεων
 • Σχέση τραπεζικού απορρήτου και κατάσχεσης τραπεζικών καταθέσεων πριν και μετά το νόμο 2915/2001
 • Κατάσχεση εις χείρας τρίτου ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης, κατάσχεση καταθέσεων εις χείρας της τράπεζας ως τρίτης, (διαδικασία)
 • Ειδικότερα ζητήματα κατασχέσεων (ενδ. κατάσχεση κοινού λογαριασμού, κατάσχεση καταθέσεως σε αλληλόχρεο λογαριασμό)
 • Κατάσχεση εν μέσω οικονομικής κρίσης- περιθώρια προστασίας των τραπεζικών καταθέσεων
 • Ακατάσχετες απαιτήσεις και δυνατότητα κατάσχεσης αυτών μετά από την κατάθεσή τους σε τραπεζικό λογαριασμό (ενδ. μισθοί , συντάξεις, ασφαλιστικές παροχές)
 • Άμυνα του οφειλέτη που διατηρεί τον τραπεζικό λογαριασμό
 • Συνέπειες από την επιβολή κατάσχεσης τραπεζικών καταθέσεων
 • Ευρωπαϊκή Ένωση και κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων
 • Το Δημόσιο ως δανειστής αλλά και ως οφειλέτης στην κατάσχεση εις χείρας τρίτων
 • Προσωρινή εκτέλεση κατά του Δημοσίου
 • Συμπεράσματα

Στις επιμέρους ενότητες θα παρατίθενται δημοσιευμένες σε νομικά περιοδικά και νομικές ιστοσελίδες σχετικές δικαστικές αποφάσεις καθώς και σχετική αρθρογραφία.

Επίσης,  υπάρχει η δυνατότητα διεύρυνσης των ανωτέρω περιεχομένων με ακόμη ειδικότερα ζητήματα ανάλογα με το ακαδημαϊκό υπόβαθρο των συμμετεχόντων.

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Σεμιναρίου

Πέραν της σημασίας του συγκεκριμένου μαθήματος για όσους αντιμετωπίζουν στον επαγγελματικό τομέα τα ειδικότερα ζητήματα της κατάσχεσης τραπεζικών καταθέσεων (δικηγόρους, υπαλλήλους και στελέχη τραπεζών, λογιστές), το σεμινάριο αυτό είναι πολύ χρήσιμο για όποιον διατηρεί έναν τουλάχιστον τραπεζικό λογαριασμό, ώστε να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ποια δικαιώματα έχει ο δανειστής του (φυσικό πρόσωπο, εταιρεία ή Δημόσιο) έναντι αυτού αναφορικά με τις τραπεζικές του καταθέσεις, μέσω ποιάς διαδικασίας μπορεί να του κατάσχει τον τραπεζικό λογαριασμό, μέχρι ποιού ποσού αλλά και ποια περιθώρια άμυνας έχει ο ίδιος ο δικαιούχος του λογαριασμού έναντι του κατασχόντος.  Από την άλλη πλευρά, ακόμη και αν κάποιος δεν διατηρεί ούτε έναν τραπεζικό λογαριασμό (εξαιρετικά σπάνιο στις ημέρες μας, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των πληρωμών πραγματοποιείται μέσω τραπεζικών καταθέσεων και μεταφορών) αλλά έχει απαιτήσεις έναντι άλλων, την ικανοποίηση των οποίων είχε αποκλείσει είτε λόγω έλλειψης ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων είτε λόγω της χρονοβόρας και πολυδάπανης διαδικασίας της κατάσχεσης και του πλειστηριασμού ακινήτων,  θα έχει την ευκαιρία, μέσω του μαθήματος αυτού, να μελετήσει τη μέθοδο με την οποία μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτές με σχετικά άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

More..
Περισσότερα


Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 350 250 300
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 350 (200+150)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250 (150+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300 (200+100)