Μυστικά για την επιτυχή συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

∆ιδάσκουσα: Σοφία Ελευθερίου, PhD, Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Τα έντυπα που συνυποβάλλονται µε δήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων και Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε την υποβολή αυτών.

 1. ∆ικαιολογητικά έγγραφα – Βεβαιώσεις που απαιτούνται για την αναγνώριση απαλλαγών από το Φόρο Εισοδήµατος.
 2. ∆ικαιολογητικά έγγραφα – βεβαιώσεις που απαιτούνται για την απόδειξη των προστατευοµένων µελών και της οικογενειακής κατάστασης γενικότερα.
 3. ∆ικαιολογητικά – Βεβαιώσεις που υποβάλλονται για να αναγνωρισθούν οι προϋποθέσεις µείωσης του Φόρου Εισοδήµατος.
 4. ∆απάνη για εγκατάσταση φυσικού αερίου-φωτοβολταικών συστηµάτων τηλεθέρµανσης κτλ
 5. ∆απάνη για δεξιώσεις γάµων –κέντρα διασκέδασης –γυµναστήρια –υδραυλικούς κτλ
 6. Η εφάπαξ δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά λόγω αναπηρίας
 7. ∆ικαιολογητικά δαπανών που υποβάλλονται σε ασφαλιστικά ταµεία, επιχειρήσεις κτλ
 8. ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται για να τύχουν οι φορολογούµενοι έκπτωσης από το εισόδηµά τους από ακίνητα.
 9. ∆ικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που προσκοµίζουν όσοι ασκούν ατοµική επιχείρηση εφόσον υπάρχει υποχρέωση.
 10. ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους αγρότες για να τύχουν των εκπτώσεων από το καθαρό γεωργικό τους εισόδηµα που προσδιορίζεται µε αντικειµενικά κριτήρια.
 11. ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται για την απόδειξη τεκµαρτής δαπάνης καθώς και για την κάλυψη αυτής.
 12. Λοιπά δικαιολογητικά και βεβαιώσεις και τρόπος υποβολής τους.

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΝ

Φορολογικός οδηγός φυσικών προσώπων

(Πίνακας 1, Πίνακας 2, Πίνακας 4, Πίνακας 5, Πίνακας 7, Πίνακας 8)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

Ρυθµίσεις ορισµένων φορολογικών θεµάτων βάση της ΠΟΛ 1300/09,1065/09,1066/09,1057/09, & 1039/09

 1. ∆ωρεές στο εξωτερικό
 2. ∆απάνες δικηγόρων και παροχή νοµικών υπηρεσιών
 3. Έξοδα ιατρικής περίθαλψης
 4. Έξοδα νοσηλείων
 5. Απαλλαγές φόρου εισοδήµατος των υπαλλήλων εξωτερικού που υπηρετούν στην αλλοδαπή
 6. Αφορά τα µέλη των πρώην  Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων «Σ.ΕΠ.» που έχουν κάνει διακοπή εργασιών για την δραστηριότητα εκµετάλλευσης λεωφορείου
 7. Καθορισµός µοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους ασφαλιστικού συµβούλου και συν- τονιστή ασφαλιστικών συµβούλων, που απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ.
 8. Αποφυγή διπλής φορολογίας
 9. Οι φορολογικές δηλώσεις είναι απόρρητα έγγραφα
 10. Φορολόγησης  στην υπεραξία που προκύπτει από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
 11. Απαλλαγή τόκων Εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου
 12. Φορολογία τόκων Εντόκων γραµµατίων σε µόνιµους κατοίκους εξωτερικού
 13. Παρακράτηση φόρου επί µερισµάτων όταν διανέµονται µετοχές αντί µετρητών

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Λάθη και Μερικές από τις απορίες –ερωτήσεις που υποβάλλουν οι φορολογούµενοι στις εφορίες καθώς και βασικοί κωδικοί που θα πρέπει να προσέξουµε.

 1. Τι πρέπει να προσέχουµε
 2. Συµπλήρωση πίνακα Α’ εντύπου Ε3

Μετά την  ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

More..
Περισσότερα


Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
1 μήνες 90 60 70
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 90 (εφάπαξ)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 60 (εφάπαξ)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 70 (εφάπαξ)