Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος) - Νέο

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη: Ρηγάκου Σμαράγδα, Δικηγόρος, LL.M., M.Sc.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το παρόν σεμινάριο παρουσιάζει, αναλύει και ερμηνεύει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος και εστιάζει στις υποχρεώσεις και ευθύνες που υπέχουν τα νομικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι τους, δικηγόροι, λογιστές και επαγγελματίες, καθώς και οι αρμόδιες εποπτικές αρχές αναφορικά με τα μέτρα που οφείλουν να εφαρμόζουν για τη συλλογή πληροφοριών και άσκηση εποπτείας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  –  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Θεσμικό πλαίσιο και πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

  • Βασικές έννοιες
  • Διεθνές και ενωσιακό πλαίσιο
  • Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο
  • Υπόχρεα πρόσωπα
  • Αρμόδιες Αρχές
  • Υποχρεώσεις, ευθύνες, μέτρα επιμέλειας προς τους πελάτες
  • Εξειδίκευση μέσω αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδας, Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ειδικότερων εποπτικών αρχών
  • Κυρώσεις για παράβαση υποχρεώσεων
  • Ποινική διάσταση εγκλήματος και θεσμικού πλαισίου
  • Περιπτώσεις, παραδείγματα, νομολογία

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: 4 ενότητες

1.    Εισαγωγή σε βασικές έννοιες, διεθνές και ενωσιακό πλαίσιο

2.    Θεσμικό πλαίσιο, Υπόχρεα Πρόσωπα, Εποπτεία

3.    Υποχρεώσεις, Μέτρα Επιμέλειας, Κυρώσεις, ποινικές διοικητικές, ευθύνες νομικών προσώπων

4.    Περιπτώσεις ξεπλύματος, Παραδείγματα, Νομολογία

Διάρκεια:  Δύο (2) μήνες

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το σεμινάριο παρέχει:

(α) τα απαραίτητα εργαλεία σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους, λογιστές, υπαλλήλους αρμόδιων αρχών, πιστωτικών ιδρυμάτων, χρηματοοικονομικών οργανισμών και λοιπών υπόχρεων νομικών προσώπων και επαγγελματίες που εξ αντικειμένου οφείλουν να γνωρίζουν το  σχετικό θεσμικό πλαίσιο· και

(β) σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε φοιτητές, απόφοιτους, οικονομολόγους, δικηγόρους, λογιστές και επαγγελματίες που επιθυμούν να εργαστούν σε πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, λοιπές εταιρίες που υπόκεινται στις υποχρεώσεις του οικείου θεσμικού πλαισίου ή να προσληφθούν σε αρμόδιες αρχές επιφορτισμένες με την τήρηση των σχετικών κανόνων (Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Υπουργείο Οικονομικών κλπ).

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

More..
Περισσότερα

Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
2 μήνες 240 170 200
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 240 (140+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 170 (εφάπαξ)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 200 (εφάπαξ)