Προχωρημένες Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP - Νέο

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Δημήτριος Εμίρης, Καθηγητής Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς
Βασικό προαπαιτούμενο του σεμιναρίου είναι η παρακολούθηση του μαθήματος “Βασικές Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP”.

Σκοπός Σεμιναρίου

Το μάθημα «Προχωρημένες Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP» μάθημα εστιάζει στην ολοκλήρωση των επιχειρησιακών λειτουργιών και σε προχωρημένα θέματα με χρήση του συστήματος ERP SAP R/3. Συγκεκριμένα, ο κύκλος αυτός ξεκινάει με την παρουσίαση σεναρίων ολοκλήρωσης λειτουργιών παραγωγής, διαχείρισης υλικών, αποθηκεύσεων και διανομών μέσω του συστήματος SAP R/3 και των τρόπων με τους οποίους πραγματοποιείται η ροή πληροφορίας σε αυτό προκειμένου να υποστηριχθούν σύνθετες αποφάσεις. Παρουσιάζονται επιπλέον σύνθετα προχωρημένα θέματα για κάθε μία λειτουργική περιοχή δίνοντας έμφαση στη μοντελοποίηση σύνθετων επιχειρησιακών σεναρίων και των προσφερόμενων εργαλείων προγραμματισμού, διαχείρισης και λήψης αποφάσεων. Το μάθημα επιτυγχάνει την κατανόηση των μηχανισμών και των τρόπων με τους οποίους το  σύστημα SAP μοντελοποιεί και ενοποιεί τις κύριες επιχειρησιακές λειτουργίες, σε όλη την έκταση μίας επιχείρησης, και υποστηρίζει τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Σε όλη την έκταση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι έχουν διαρκή σύνδεση και πρόσβαση στην πλατφόρμα SAP ώστε να μπορούν να εμπεδώνουν το υλικό διδασκαλίας, να αναπτύσσουν σενάρια, να εξασκούνται στη χρήση και να εκπονούν τη συνολική εργασία.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ειδικά Θέματα Πωλήσεων και Διανομής 1 – Τμηματικές Παραδόσεις – Επιστροφές – Μαζικές Kινήσεις (Due List) – Αναφορές στις Πωλήσεις – Αναφορές στις Παραδόσεις – Αναφορές στις Τιμολογήσεις
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ειδικά Θέματα Πωλήσεων και Διανομής 2 – Σύνθετα Επιχειρησιακά Σενάρια – Διαχείριση Παραγγελίας Τρίτων – Παρακαταθήκες – Διαχείριση Υπηρεσιών
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Υλικών 1 – Διαχείριση Αποθεμάτων – Επισκόπηση Αποθέματος – Κινήσεις Αποθεμάτων – Ειδικό Απόθεμα – Κατάσταση Αποθέματος
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Υλικών 2 – Καθ’ οδόν απόθεμα – Παρακαταθήκες – Management Information System (M.I.S)
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Αποθηκών 1 – Οργανωτικές Δομές Αποθήκης – Διαδικασίες Τοποθέτησης – Διαδικασίες Συλλογής για Παραγωγή και Διανομή
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Αποθηκών 2 – Εσωτερικές Κινήσεις Αποθήκης – Χρήση Τερματικών RF – Φυσική Απογραφή
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής 1 – Διαμορφώσιμα Προϊόντα, Classification, Προγραμματισμός Απαιτήσεων Υλικών (MRP)
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής 2 – Λεπτομερής Προγραμματισμός Παραγωγής, Μοντελοποίηση CAPP – Μοντελοποίηση Έργων – Ανάλυση δομής έργου, μοντελοποίηση έργου
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Διοίκηση Έργων – Παρακολούθηση υλοποίησης έργου, σύνδεση με υποσύστημα παραγωγής
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Οικονομική Διαχείριση – Πληρωτέοι Λογαριασμοί – Εισπρακτέοι Λογαριασμοί – Λογαριασμοί Παγίων – Αναφορές – Ισολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσης – Υπόλοιπα Λογαριασμών – Κινήσεις Λογαριασμών
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Ελεγκτική – Κέντρα Κόστους – Κέντρα Κέρδους – Εσωτερική Εντολή – Κατανομή Κόστους – Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Οργανωτικές Δομές – Ρόλοι – Θέσεις

Κάθε πρακτική ενότητα εμπλουτίζεται με σύντομη θεωρητική κάλυψη των εξεταζόμενων εννοιών. Σε όλη την έκταση του μαθήματος εξετάζεται ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα επιχείρησης σε όλο το εύρος λειτουργίας της και αντιστοιχίζονται οι πρακτικές ενότητες με τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις.

Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από:

 • Μεγάλο αριθμό αναλυτικών video χρήσης του προγράμματος με αφήγηση και φωνητικό σχολιασμό
 • Οπτικοακουστικό υλικό για κάθε παρουσίαση που περιλαμβάνει τις διαφάνειες παράλληλα με επεξηγηματικό φωνητικό σχολιασμό
 • Σύντομα video παρουσίασης και εξήγησης των πιο κεντρικών εννοιών με τη μορφή «μαθήματος στον πίνακα» (whiteboard sessions)

Το τελικό διαγώνισμα είναι δομημένο με τη λογική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θα μπορεί να εκπονηθεί μέσα από Η/Υ συνδεδεμένο με κεντρικό σύστημα.

Το μάθημα εκτείνεται σε δώδεκα (12) διδακτικές εβδομάδες. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι το ακόλουθο:

 • 1η Εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 1
 • 2η-4η Εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 2,3
 • 5η Εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 4
 • 6η-8η Εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 5,6
 • 9η Εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 7
 • 10η-11η Εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 8, 9
 • 12η Εβδομάδα:  ΕΝΟΤΗΤΑ 9, 10

Το παρόν μάθημα απευθύνεται όχι μόνο σε όσους ασχολούνται με ERP συστήματα και επιχειρησιακές διαδικασίες, αλλά και σε αυτούς που θέλουν να έχουν μια πιο προχωρημένη εμπειρία στο SAP. Ειδικότερα, απευθύνεται σε στελέχη, μηχανικούς ή μη μιας επιχείρησης που ασχολούνται με το SAP και θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να γνωρίσουν νέα Modules ή και να εμβαθύνουν σε κάποιο(α) από αυτά. Το μάθημα έχει υψηλή προστιθέμενη αξία, καθώς δεν περιορίζεται σε παρουσίαση θεωρητικών εννοιών, αλλά είναι επικεντρωμένο στην πρακτική εφαρμογή με απευθείας πρόσβαση των εκπαιδευομένων στον server του SAP. Επιπλέον όμως, το σύστημα SAP χρησιμοποιείται παγκοσμίως (και στην Ελλάδα) από την πλειοψηφία των μεγάλων επιχειρήσεων και επομένως, η γνώση του συστήματος αποτελεί σημαντικό εφόδιο στην αγορά εργασίας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Διευκρινήσεις αναφορικά με την καταβολή των διδάκτρων στα σεμινάρια SAP

Για την παρακολούθηση του 3μηνου σεμιναρίου 14.2 Βασικές Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσετε το μηνιαίο σεμινάριο 14.1 Εισαγωγή στις Ενοποιημένες Επιχειρησιακές Διεργασίες και στο ERP Σύστημα SAP
Για την παρακολούθηση του 3μηνου σεμιναρίου 14.3 Προχωρημένες Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσετε το σεμινάριο 14.2 Βασικές Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP (συνεπώς και το 14.1 Εισαγωγή στις Ενοποιημένες Επιχειρησιακές Διεργασίες και στο ERP Σύστημα SAP)

Τα δίδακτρα του μαθήματος 14.1 χωρίς έκπτωση είναι 250€, με την έκπτωση Νο1: 170€ και με την έκπτωση Νο2: 200€. Το μηνιαίο είναι ανεξάρτητο μάθημα επομένως μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει και μεμονωμένα χωρίς απαραίτητα να συνεχίσει στα επόμενα 14.2, 14.3 ή και όποια άλλα σεμινάρια SAP προστεθούν στον Οδηγό Σπουδών του Προγράμματος στο μέλλον.

Τα 3μηνα σεμινάρια έχουν δίδακτρα με την έκπτωση Νο2: 400€ (που την δικαιούνται όλοι δεδομένου ότι θα έχουν παρακολουθήσει υποχρεωτικά τουλάχιστον το 14.1) ή με την Έκπτωση Νο1: 330€.

Ουσιαστικά για όλους τους συμμετέχοντες των 3μηνων σεμιναρίων SAP ισχύει τουλάχιστον η έκπτωση Νο2 δεδομένου ότι όλοι πρέπει να παρακολουθήσουν το 14.1 για να παρακολουθήσουν κάποιο επόμενο. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος δεν δικαιούται άλλη έκπτωση, για να παρακολουθήσει και τα δύο σεμινάρια 14.1 και 14.2 θα πρέπει να πληρώσει συνολικά 600€ (200+400) και εάν επιθυμεί να παρακολουθήσει και άλλο 3μηνο σεμινάριο SAP αντίστοιχα άλλα 400€, ενώ δικαιούχοι της έκπτωσης Νο1: άνεργοι-πολύτεκνοι-ΑμεΑ-φοιτητές πτυχιούχοι ΠαΠει κτλ πληρώνουν για τα δύο σεμινάρια 500€ (170+330) και για το επόμενο 3μηνο σεμινάριο SAP 330€.

More..
Περισσότερα


Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 400 € με προαπαιτούμενο: "Βασικές Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP" 330 400
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 400 € με προαπαιτούμενο: "Βασικές Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP" (2*150+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 330 (170+160)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 400 (2*150+100)