Σύγχρονες Μορφές Συμβάσεων: Κατάρτιση και Νομική Θεώρηση

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Διδάσκουσα: Δάβου Δέσποινα, Δικηγόρος

Στόχος Μαθήματος:

Πρωταρχική προϋπόθεση της κατάρτισης μίας σύμβασης συνιστά η σύγκλιση της βούλησης δύο μερών που επιδιώκουν να συναλλαχθούν. Η πολυμορφία των συμβάσεων, η ευρύτητα των αντικειμένων τους, οι νέες τεχνολογίες, το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον σε συνδυασμό με την δυσκολία ανεύρεσης του κατά περίπτωση εφαρμοζόμενου κανόνα δικαίου καθιστούν ιδιαιτέρως πολύπλοκη και χρονοβόρα την διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων. Έμποροι, επιχειρήσεις και στελέχη επιχειρήσεων καλούνται καθημερινά να συνάψουν εμπορικές και όχι μόνον συμφωνίες και να καταρτίσουν άμεσα συμβάσεις οι οποίες πρέπει αφενός να εξασφαλίζουν τα συμφέροντά τους και αφετέρου να συνάδουν με την ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις. Στόχος του μαθήματος αυτού είναι η εξοικείωση με βασικές νομικές έννοιες, ρήτρες, προβλέψεις που συναντώνται σε όλες τις μορφές των συμβάσεων, η με τρόπο εύληπτο και κατανοητό προσέγγιση εδικών μορφών σύγχρονων συμβάσεων, φωτίζοντας κάθε φορά τα ιδιαίτερα διαφοροποιητικά τους στοιχεία, η επισήμανση των κινδύνων που απορρέουν από την αποδοχή προδιατυπωμένων όρων χωρίς τη κατανόηση του περιεχομένου τους, έτσι ώστε να αποκτήσει ο συναλλασσόμενος το γνωστικό εκείνο υπόβαθρο που θα τον βοηθήσει σε μία επιτυχημένη σύναψη κάθε μορφής συμβάσεως, με αφετηρία το στάδιο της διαπραγμάτευσης και καταλήγοντας στα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση και την παραβίαση αυτής.

Ειδικότερα οι στόχοι του μαθήματος είναι να παρέχει τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται α) για την επιλογή της κατάλληλης μορφής σύμβασης β) την διαπραγμάτευση όλων των βασικών όρων της συμφωνίες, έχοντας γνώση των νομικών συνεπειών γ) την κατάρτισης της σύμβασης και δ) να παρέχει την γνώση της νομικής βάσης της κάθε σύμβασης.

Διάρκεια:

3 μήνες

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Ενότητα 1: Εισαγωγή – Σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον-Ορισμός Σύμβασης-Ελευθερία των συμβάσεων και όρια αυτής.

Ενότητα 2: Στάδιο διαπραγμάτευσης. Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις.

Ενότητα 3 : Κατάρτιση σύμβασης-Βασικοί όροι των συμβάσεων-Ρήτρες-Καταχρηστικότητα-Συμβάσεις προσχωρήσεως. Ακυρότητες.

Ενότητα 4: Σύμβαση πώλησης-Πώληση εξ αποστάσεων (Ηλεκτρονικό Εμπόριο).

Ενότητα 5: Σύμβαση μίσθωσης-Νομικό πλαίσιο-Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών.

Ενότητα 6: Συμβάσεις εργασίας- Συμβάσεις έργου και ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Συνοπτική προσέγγιση

Ενότητα 7: Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) – Στοιχεία της σύμβασης- Τύπος Σύμβασης – Νομικό πλαίσιο κτλπ.

Ενότητα 8: Τραπεζικές συμβάσεις. ΓΟΣ

Ενότητα 9: Συμβάσεις συνεργασίας και διαμεσολαβητικού εμπορίου: Σύμβαση Διανομής- Αντιπροσώπευσης- Δικαιόχρησης (Franchise).

Ενότητα 10: Σύγχρονες μορφές Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Συμβάσεων (Σύμβαση Allotment , Σύμβαση Time-Sharing, Οργανωμένα Ταξίδια.

Ενότητα 11: Συμβάσεις άυλων αγαθών : Σύμβαση domain name-Εμπορικού σήματος-Δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ενότητα 12: Εκτέλεση συμβάσεων-Παραβίαση των όρων. Δικαστική ή εξωδικαστική επίλυση διαφορών-Νομολογιακές εξελίξεις..

 

Σκοπιμότητα διεξαγωγής του μαθήματος:

Το μάθημα αυτό περιέχει μία συνοπτική προσέγγιση σύγχρονων μορφών συμβάσεων σε συνδυασμό με κατευθυντήριες γραμμές για όλων των ειδών τις συμβάσεις, προκειμένου ο επιχειρηματίας, ο έμπορος, ο συναλλασσόμενος να αποκτήσει το γνωστικό υπόβαθρο που θα τον ισχυροποιήσει τόσο στο στάδιο της διαπραγμάτευσης όσο και στο στάδιο της κατάρτισης συμβάσεων που θα προστατεύουν τα συμφέροντα του, θα αποτυπώνουν την αληθή βούλησή του και θα συνάδουν με τις νομοθετικές προβλέψεις. Ο συνδυασμός του πρακτικού «κομματιού» μιας υπό κατάρτιση σύμβασης (εμπορική συμφωνία) με την γνώση του νομικού πλαισίου και την εν γένει νομική θεώρηση του είδους της σύμβασης, επιταχύνει το κλείσιμο της συμφωνίας και παρέχει ασφάλεια στα συμβαλλόμενα μέρη ότι έχουν διαπραγματευτεί και κλείσει την καλύτερη κατά περίπτωση δυνατή συμφωνία.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

More..
Περισσότερα


Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 350 250 300
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 350 (200+150)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250 (150+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300 (200+100)