Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001:2011

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Απευθύνεται στα στελέχη κάθε επιχείρησης που ενδιαφέρεται να μειώσει τα κόστη από την κατανάλωση ενέργειας, να βελτιώσει  την περιβαλλοντική της εικόνα ή που εμπλέκεται στο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων. Ιδιαίτερα αφορά σε Υπεύθυνους ενεργειακής διαχείρισης, Υπεύθυνους περιβαλλοντικής διαχείρισης, Υπεύθυνους συντήρησης και διαχείρισης εγκαταστάσεων, Ενεργειακούς Επιθεωρητές και Συμβούλους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικές έννοιες διαχείρισης της ενέργειας, η βασική νομοθεσία ενεργειακής διαχείρισης, οι αρχές και ο σκοπός ενός συστήματος διαχείρισης της ενέργειας (ΣΔΕ) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001, η σχέση του EN 16001 και του ISO 50001 με το πρότυπο ISO14001και άλλα πρότυπα διαχείρισης ενέργειας. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι απαιτήσεις για την Πολιτική, το σχεδιασμό του ΣΔΕ, τους σκοπούς, τις ευκαιρίες και τα προγράμματα βελτίωσης, τον έλεγχο λειτουργίας και τη μέτρηση και παρακολούθηση ενεργειακών παραμέτρων, ο σχετικός απαιτούμενος μετρητικός εξοπλισμός και τα συστήματα αυτοματοποιημένης παρακολούθησης, καθώς και οι απαιτήσεις του EN 16001 και του ISO 50001 υπό το πλαίσιο της επιθεώρησης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καλύπτει μεταξύ άλλων τις βασικές αρχές της σχετικής νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τις υποχρεώσεις για τους ενεργειακούς επιθεωρητές και περιλαμβάνει εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό και υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων ΣΔΕ και τις απαιτήσεις πιστοποίησης τους, ενώ λαμβάνουν χώρα μελέτες περιπτώσεων για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε σχετικούς βιομηχανικούς κλάδους.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 1 μήνας

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 50001, με τρόπο ώστε η εφαρμογή του σε ένα οργανισμό να οδηγήσει στον εντοπισμό ευκαιριών για τη βελτίωση της ενεργειακής του επίδοσης, την εξοικονόμηση κόστους, τη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τη βελτίωση των κριτηρίων λειτουργίας και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν στην συντήρηση εξοπλισμού και στην επιλογή προμηθευτών, αλλά ακόμα και για τη βελτίωση της διακύμανσης των διεργασιών παραγωγής. Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση TUV ACADEMY (Αρ. αναγνώρισης EL.50.2.1)

More..
Περισσότερα


Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
1 μήνες 270 220 240
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 270 (170+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 220 (εφάπαξ)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 240 (εφάπαξ)