Θέματα Αμοιβών και Εξόδων (ή Μισθοδοσίας) Προσωπικού

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Διδάσκων: Παύλος Παπαλαμπρακόπουλος, Οικονομολόγος, Ελεγκτής Λογιστής Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του εξ ’αποστάσεως μαθήματος «ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ και ΕΞΟΔΩΝ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση και να προσεγγίσει θεωρητικά και πρακτικά τα θέματα μισθοδοσίας του  προσωπικού και της εργατικής – ασφαλιστικής νομοθεσίας μέχρι και τις τελευταίες νομοθετικές τροποποιήσεις. Μεταξύ άλλων οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν, την έννοια και τις διακρίσεις της σύμβασης εργασίας και τα στάδια που οδηγούν στη σύναψή της,να υπολογίζουν τα επιδόματα, την άδεια καθώς και τις  αλλαγές στα φορολογικά θέματα των αμοιβών και εξόδων προσωπικού.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Φοιτητές, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ
 • Οικονομολόγους, λογιστές,φοροτεχνικούς ,υπαλλήλους τμημάτων μισθοδοσίας, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών και νεοεισερχόμενους λογιστές
 • Άνεργους που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν  να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς σε μία απαιτητική αγορά εργασίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Η ΎΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

 • Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
 • Οργάνωση και εσωτερικός έλεγχος υπηρεσιών προσωπικού
 • Λειτουργικές διαδικασίες υπηρεσιών προσωπικού
 • Φορολογική έκπτωση των αμοιβών και εξόδων προσωπικού
 • Η λογιστική των αμοιβών και εξόδων προσωπικού
 • Έξοδα για το εν ενεργεία προσωπικό
 • Έξοδα για το προσωπικό που έχει συνταξιοδοτηθεί
 • Αποζημιώσεις εκτός έδρας, οδοιπορικά και έξοδα ταξιδιών του προσωπικού των επιχειρήσεων
 • Εισφορές και κρατήσεις επί των αμοιβών προσωπικού
 • Αναλυτική περιοδική δήλωδη (Α.Π.Δ)
 • Καταβολή εισφορών στο Ι.Κ.Α
 • Κρατήσεις για φόρο μισθωτών υπηρεσιών
 • Λοιπές κρατήσεις από τις αποδοχές των μισθωτών

 

 • Ο υπολογισμός των αμοιβών προσωπικού βάσει των διατάξεων του εργατικού δικαίου (Γενικό μέρος)

Πρόσληψη μισθωτών

Η σύμβαση εργασίας

Καθορισμός των αποδοχών

Τακτικές αποδοχές

Χρονικά όρια εργασίας

Συστήματα εργασίας

Προγράμματα εργασίας

 

 • Αμοιβή για απασχόληση του μισθωτού εντός του συμφωνηθέντος ωραρίου

Εβδομαδιαία αμοιβή

Ωρομίσθιο

 • Απασχόληση του μισθωτού πέρα από το συμφωνηθέν ωράριο

Πρόσθετη εργασία

Απλή πρόσθετη εργασία

Υπερεργασία

Υπερωρίες

 • Απασχόληση του μισθωτού κατά τις αργίες και τη νύχτα, απασχόληση την Κυριακή

Απασχόληση κατά το Σάββατο ή άλλη μέρα ανάπαυσης στο σύστημα της πενθήμερης εργασίας

Ημέρες υποχρεωτικής και προαιρετικής αργίας

Νυχτερινή εργασία

 • Αποζημίωση για μετακίνηση εκτός έδρας των μισθωτών και οδοιπορικά έξοδα
 • Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
 • Αποχή του μισθωτού από την εργασία

Γενικά

Στράτευση μισθωτού

Ασθένεια μισθωτού

Εργατικό ατύχημα

Κυοφορία – Τοκετός – Λοχεία

 • Κανονική άδεια εργαζομένων

Ασθένεια και άδεια

Άδεια και λύση της σύμβασης εργασίας

 • Επίδομα αδείας
 • Λύση της σχέσης εργασίας

Καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου από τον εργοδότη

Καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου από το μισθωτό

Υπολογισμός ποσού αποζημίωσης

Προυπερεσία μισθωτών

Αποζημίωση εργατοτεχνικών

Αποζημίωση μισθωτών λόγω συνταξιοδότησης

Φορολογία αποζημίωσης

Ομαδικές απολύσεις

 • Αποζημίωση δικηγόρων σε περίπτωση καταγγελίας της σχέσεως ή αποχωρήσεως
 • Αμοιβές εμπορικών αντιπροσώπων
 • Αποδοχές καταβαλλόμενες αναδρομικά στο προσωπικό

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 3 μήνες

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Με την ολοκλήρωση του εξ’αποστάσεως μαθήματος «ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ και ΕΞΟΔΩΝ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»  οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει ολοκληρωμένες γνώσεις και άριστη πληροφόρηση όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν τα θέματα μισθοδοσίας προσωπικού και τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Παρέχονται μελέτες περιπτώσεων καθώς και πρακτικές εφαρμογές που βοηθούν περαιτέρω τους εκπαιδευόμενους στην εμπέδωση και κατανόηση του περιεχομένου των διδακτικών ενοτήτων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:

 • απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής τμημάτων Λογιστικής&Χρηματοοικονομικής , Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών
 • απόφοιτοι ΙΕΚ και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οικονομικής κατεύθυνσης

 

More..
Περισσότερα


Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 350 250 300
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 350 (200+150)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250 (150+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300 (200+100)