Θέματα Ελεγκτικής

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Διδάσκων: Παύλος Παπαλαμπρακόπουλος, Οικονομολόγος, Ελεγκτής Λογιστής Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του εξ’αποστάσεως μαθήματος «ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ» είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση και να αναλύσει θεωρητικά και πρακτικά  τις βασικές προσεγγίσεις του ελέγχου των δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα αναλύσουμε, ποιοι είναι οι κανόνες και οι αρχές του ελέγχου  καθώς και τις ενέργειες και τις μεθόδους που ακολουθεί ο ελεγκτής κατά την άσκηση των ελεγκτικών του καθηκόντων. Επίσης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να ερμηνεύουν τις εκθέσεις των  ελεγκτών, οι οποίες συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

  • Φοιτητές, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ
  • Οικονομολόγους, λογιστές, υπαλλήλους οργανισμών ,τραπεζών ,ελεγκτικών εταιριών και στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα
  • Άνεργους που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν  να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς σε μία απαιτητική αγορά εργασίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Η ΎΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

Διδακτική Ενότητα 1:Αντικείμενο της Ελεγκτικής και οι Σκοποί του Ελέγχου

Διδακτική Ενότητα 2:Οι Ελεγκτές των Οικονομικών Κατστάσεων

Διδακτική Ενότητα 3:Δίακριση των Ελέγχων

Διδακτική Ενότητα 4:Γενικές Αρχές του Ελεγχού και οι Ευθύνες των Ελεγκτών

Διδακτική Ενότητα 5:Εισαγωγή στα Ελεγκτικά Πρότυπα

Διδακτική Ενότητα 6:Σχεδιασμός του Ελέγχου

Διδακτική Ενότητα 7:Ελεγκτικά Τεκμήρια

Διδακτική Ενότητα 8:Ελεγκτική Δειγματοληψία

Διδακτική Ενότητα 9:Ελεγκτικά Συμπεράσματα

Διδακτική Ενότητα 10:Έλεγχος Παγιών

Διδακτική Ενότητα 11:Έλεγχος Συμμετοχών και Χρεογράφων

Διδακτική Ενότητα 12:Έλεγχος Αποθεμάτων και Απαιτήσεων

Διδακτική Ενότητα 13:Έλεγχος Τραπεζικών Λογαριασμών Καταθέσεων

Διδακτική Ενότητα 14:Έλεγχος Εισπρακτέων Επιταγών

Διδακτική Ενότητα 15:Καταμέτρηση των Μετρητών του Ταμείου

Διδακτική Ενότητα16:Έλεγχος Υποχρεώσεων(Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, Δανείων, Λοιπές Υποχρεώσεις)

Διδακτική Ενότητα 17:Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων

Διδακτική Ενότητα 18: Έλεγχος Αμοιβών και Εξόδων Προσωπικού

Διδακτική Ενότητα 19:Έσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος Κόστους Παραχθέντων-Πωληθέντων

Διδακτική Ενότητα 20: Δικαστικές Πραγματογνωμοσύνες

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 4 μήνες

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του εξ’αποστάσεως μαθήματος «ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ» είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους ένα συνδυασμό σύγχρονων ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσεγγίσεων της ελεγκτικής.

Παρέχονται μελέτες περιπτώσεων καθώς και πρακτικές εφαρμογές που βοηθούν περαιτέρω τους εκπαιδευόμενους στην εμπέδωση και κατανόηση του περιεχομένου των διδακτικών ενοτήτων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:

  • απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής τμημάτων Λογιστικής&Χρηματοοικονομικής , Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών
  • απόφοιτοι ΙΕΚ και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οικονομικής κατεύθυνσης
More..
Περισσότερα


Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
4 μήνες 470 330 400
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 470 (200+150+120)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 330 (200+130)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 400 (200+200)