Θέματα Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Διδάσκων: Παύλος Παπαλαμπρακόπουλος, Οικονομολόγος, Ελεγκτής Λογιστής Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του εξ’αποστάσεως μαθήματος «ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση και να προσεγγίσει θεωρητικά και πρακτικά την τεχνική σύνταξης, ανάλυσης και ερμηνείας των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που προκύπτουν από επιχειρηματικούς συνδυασμούς. Μεταξύ άλλων οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να ερμηνεύουν τους νέους κανόνες για τη σύνταξη των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τους οποίους εισήγαγε ο Ν.4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων καθώς και τις νέες νομοθετικές διατάξεις για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Φοιτητές, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ
 • Οικονομολόγους, λογιστές, υπαλλήλους οργανισμών ,τραπεζών ,ελεγτικών εταιριών  και στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα.
 • Άνεργους που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν  να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς σε μία απαιτητική αγορά εργασίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Η ΥΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

 • Έννοια Συμμετοχών και Χρεογράφων-Αποτίμηση Συμμετοχών και Χρεογράφων
 • Έννοια Ομίλου-Σκοπός των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων-Αρχές Σύνταξης
 • Επιχειρήσεις Υπόχρεες και Εξαιρούμενες της Ενοποίησης
 • Η Λογιστική των  Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
 • Ίδρυση Θυγατρικών-Αγορά Θυγατρικών
 • Έννοια Συγγενών-Ίδρυση και Αγορά Συγγενών
 • Ενδοεταιρικά Κέρδη και Ζημιές
 • Ενδοεταιρικά Έσοδα και ΄Εξοδα
 • Ενδοεταιρικά Μερίσματα
 • Ενδοεταιρικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις
 • Ενοποίηση Κάθετου και Οριζόντιου Ομίλου Επιχειρήσεων
 • Φορολογικά και Εργατικά Θέματα Ομίλων

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 3 μήνες

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος «ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει ολοκληρωμένες γνώσεις και άριστη πληροφόρηση όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων καθώς και στις  ακολουθούμενες  πρακτικές  διαδικασίες για τη σύνταξη των καταστάσεων αυτών.

Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό,αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:

 • απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής τμημάτων Λογιστικής&Χρηματοοικονομικής , Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών
 • απόφοιτοι ΙΕΚ και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οικονομικής κατεύθυνσης
More..
Περισσότερα


Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 350 250 300
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 350 (200+150)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250 (150+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300 (200+100)