Θεωρητική και Πρακτική Χρήση Βάσεων Δεδομένων - Νέο

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Υπεύθυνοι Σεμιναρίου: Κοκκινάκης Πέτρος, Μηχ/κος Ανάπτυξης Λογισμικού και Τσιάκαλου Αικατερίνη, Μηχ/κος Επιχειρηματικής Ευφυΐας  

Στόχος Σεμιναρίου

Θα παρουσιαστούν στον εκπαιδευόμενο μέσω πρακτικών παραδειγμάτων ο τρόπος να μάθει γρήγορα και άμεσα τη γλώσσα SQL για να μπορεί να κάνει χρήση της, σε καθημερινές εργασιακές ανάγκες. Με το πέρας του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να κατανοεί τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων / δεδομένων και να εξάγει τα αποτελέσματα που χρειάζεται με τη χρήση της SQL

Το μάθημα δεν προορίζεται απαραίτητα για άτομα με γνώσεις βάσεων ή προγραμματισμού.

 

Παραδοτέο Υλικό

Το παραδοτέο υλικό θα αποτελείται από σημειώσεις, sql script παραδείγματα και οδηγό για την εγκατάσταση και χρήση mysql βάσης δεδομένων.

 

Εβδομάδα 1η: Εισαγωγή στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων

 • Τι είναι οι πίνακες
 • Μοντέλα δεδομένων
 • Εξαγωγή δεδομένων από μια βάση
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 2η: Εγκατάσταση Εργαλείου για εκτέλεση MySql ερωτημάτων

 • Εγκατάσταση εργαλείου
 • Χρήση εργαλείου

Εβδομάδα 3η: Γλώσσα SQLQueries σε ένα πίνακα

 • Υποσύνολα στηλών και γραμμών
 • Χρησιμοποιώντας aliases
 • Καθορισμός κανόνων για επιλογή δεδομένων
 • Διαχείριση κενών (null) γραμών
 • Διαχείριση διπλών εγγραφών
 • Κατανόηση των πρώτων αθροιστικών πράξεων
 • Αποφυγή κοινών λαθών
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 4η: Μια πρώτη επαφή με τα Joins

 • Η λογική των joins
 • Κατανόηση και δημιουργία Join queries
 • Άλλοι τύποι joins
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 5η: Εμφωλευμένα queries (Subqueries)

 • Το ΙΝ σαν keyword και η χρήση του
 • Το ΝΟΤ και το <> σαν keywords
 • Tο EXISTS σαν keyword
 • Τα διαφορετικά είδη των subqueries
 • Χρήση των subqueries για ενημέρωση δεδομένων (updates)
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 6η: Self joins

 • Self-relationships
 • Ερωτήματα που περιλαμβάνουν το keyword Both
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 7η: Πολλαπλές σχέσεις μεταξύ πινάκων

 • Δύο σχέσεις μεταξύ των ίδιων πινάκων
 • Εξάγοντας πληροφορίες από πολλαπλές σχέσεις
 • Κανόνες σχετικά με την business λογική
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 8η: Αθροιστικοί Συντελεστές

 • Βασικές Αθροιστικές Συναρτήσεις
 • Ομαδοποίηση
 • Εμφωλευμένα queries
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 9η: Window Functions

 • Partitioning
 • Ranking
 • Ordering
 • Σύνοψη 

Εβδομάδα 10η: Tεχνικές βελτιστοποίησης

 • Τι συμβαίνει σε ένα query
 • Indexes
 • Τεχνικές Join
 • Σύνοψη

Εβδομάδα 11η: Βασικά προβλήματα

 • Ελλιπής σχεδιασμός βάσεων
 • Προβλήματα με τις τιμές δεδομένων
 • Διάγνωση προβλημάτων
 • Κοινά σύμπτωματα
 • Σύνοψη

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

More..
Περισσότερα

Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 350 250 300
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 350 (200+150)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250 (150+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300 (200+100)