Τράπεζες – Τραπεζικές Χορηγήσεις – Τραπεζικοί Κίνδυνοι

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Ε. Τσιριτάκης, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Στην θεματική ενότητα αυτή γίνεται μια προσπάθεια να αναλυθούν θέματα, που αφορούν τη δομή, τη συγκρότηση, τις βασικές λειτουργίες των τραπεζών, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τις τραπεζικές δραστηριότητες, καθώς και τη λειτουργία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Ακόμη, στην ανάλυση περιλαμβάνονται θέματα συστημάτων πληρωμών καθώς και τραπεζικών θεσμών. Όπως είναι γνωστό οι χορηγήσεις αποτελούν μια από τις πιο βασικές και σημαντικές δραστηριότητες της τραπεζικής λειτουργίας γιατί από αυτές προέρχεται ένα πολύ μεγάλο μέρος των εσόδων τους. Παράλληλα, επειδή περιέχουν  τα στοιχεία του πιστωτικού κινδύνου – του πιο σημαντικού, ίσως, από όλους τους τραπεζικούς κινδύνους – αποτελούν αντικείμενο αυστηρών κανόνων τραπεζικής εποπτείας εκ μέρους των Ρυθμιστικών Αρχών. Ο βασικός λοιπόν, στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να έχει ο αναγνώστης μια ολοκληρωμένη γνώση για τους κανόνες-πλαίσιο των χορηγήσεων για τα οικονομικά χαρακτηριστικά των δανείων και για τη λειτουργία των δανειακών αγορών. Τέλος, ένα σημαντικό κομμάτι της ανάλυσης αναφέρεται στους τραπεζικούς κινδύνους, στη μέτρηση και την διαχείριση τους, καθώς και στο ρυθμιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Εισαγωγή – Βασικές έννοιες

Β. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 1. Το χρηματοοικονομικό περιβάλλον – Βασικά χαρακτηριστικά
 2. Το τραπεζικό σύστημα – Η εξέλιξη του συστήματος – Η έννοια της τραπεζικής διαμεσολάβησης
 3. Οι στόχοι της Ε.Ε. για τη λειτουργία των τραπεζών
 4. Η τραπεζική οργάνωση και λειτουργία – Η βασική   διάκριση των τραπεζικών εργασιών
 5. Οι τραπεζικές δραστηριότητες και υπηρεσίες
 6. Τα συστήματα τραπεζικών πληρωμών
 7. Λογιστικά στοιχεία ισολογισμών και αποτελεσμάτων  τραπεζών

Γ. ΧΟΡΗΓΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 1. Στεγαστικά  δάνεια  –  Όροι,  προϋποθέσεις  και  διαδικασίες χορήγησης
 2. Καταναλωτικά     δάνεια     –    Χαρακτηριστικά, διαδικασίες χορήγησης, δανειακές συμβάσεις
 3. Αλληλόχρεοι Λογαριασμοί – Σκοπός, Λειτουργία
 4. Επιχειρηματικά Δάνεια – Χαρακτηριστικά, Διαδικασίες
 5. Εγγυητικές Επιστολές – Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις
 6. Πτωχεύσεις – Πλειστηριασμοί
 7. Τιτλοποιήσεις απαιτήσεων
 8. Οικονομική  λειτουργία  των  δανείων  –  Επιτόκια,  Μέθοδοι εξόφλησης
 9. Ο δανεισμός του Δημοσίου – Δανειακοί τίτλοι, Είδη και Αγορές τίτλων

Δ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 1. Γενικές έννοιες
 2. Ανάλυση, μέτρηση και διαχείριση πιστωτικού κινδύνου
 3. Κίνδυνος Αγοράς και Ρευστότητας
 4. Λειτουργικός Κίνδυνος
 5. Κανόνες εποπτείας

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

More..
Περισσότερα


Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
4 μήνες 470 330 400
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 470 (200+150+120)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 330 (200+130)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 400 (200+200)