Τρέχουσες Διατάξεις Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος : Σταϊκόπουλος Αναστάσιος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Στόχος μαθήματος:

Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση όλων των ισχυουσών διατάξεων φορολογίας εισοδήματος (ν.4172/2013) παράλληλα και σε παράθεση με όλες τις βασικές σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί, προκειμένου ο συμμετέχων να αποκτήσει πλήρη γνώση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Η συγκέντρωση και η «κωδικοποίηση» των προαναφερθεισών διατάξεων και η αλληλοσυσχέτισή τους, παρέχουν επαρκές θεωρητικό υπόβαθρο για όποιον επιθυμεί να κατανοήσει σε βάθος το αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος και δύνανται να αποτελέσουν τη βάση αναφοράς για την εύρεση της απαιτούμενης πληροφόρησης για κάθε σχετικό θέμα που μπορεί να ανακύψει.

Παράλληλα και μέσα από την παράθεση πρακτικών παραδειγμάτων προσδίδεται και η απαραίτητη πρακτική διάσταση, την οποία ενισχύουν περαιτέρω σημειώσεις, επισημάνσεις και αναφορές του εισηγητή σε θέματα ιδιάζουσας φύσης.

Το μάθημα χωρίζεται σε πέντε ενότητες απαραίτητες για την πλήρη παρουσίαση, ομαδοποίηση, κατανόηση της συσχέτισης και αλληλεπίδρασης των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας μεταξύ τους, αλλά και με τη λογιστική θεωρία και πρακτική, στα πλαίσια της ορθής και έγκαιρης ικανοποίησης των φορολογικών υποχρεώσεων, τις οποίες έχουν όλες οι νομικές οντότητες και τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος.

Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά οι γενικές διατάξεις του ν.4172/2013 και γίνεται παράλληλα εισαγωγή στη φορολογία φυσικών προσώπων.

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι διατάξεις που αφορούν το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (έννοια εισοδήματος, παροχές σε είδος, απαλλαγές, μειώσεις φόρου, κλίμακα φορολόγησης), τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (έννοια κέρδους, εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες, αποσβέσεις, επισφαλείς απαιτήσεις, αποτίμηση αποθεμάτων, μεταφορά φορολογικών ζημιών, «έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού φόρου εισοδήματος»), το εισόδημα από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, ακίνητη περιουσία) και το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (μεταβίβαση ακινήτων ή τίτλων). Παράλληλα γίνεται και εισαγωγή στις βασικές έννοιες της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων.

Στην τρίτη ενότητα αναπτύσσονται αναλυτικά οι διατάξεις του ν.4172/2013 που αφορούν το φορολογητέο εισόδημα των νομικών προσώπων και οντοτήτων (κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, απαλλαγές φορολόγησης ενδοομιλικών μερισμάτων, υποκεφαλαιοδότηση, ενδοομιλικές συναλλαγές, μετατροπές, εκκαθάριση).

Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται διεξοδικά οι σχετικές με τις παρακρατήσεις φόρων διατάξεις (φορολόγηση στην πηγή, υπόχρεοι, απαλλαγές από την παρακράτηση) και αναλύονται οι πρόνοιες σχετικά με τα μη συνεργάσιμα κράτη, τα κράτη με προνομιακό καθεστώς και τις ελεγχόμενες  αλλοδαπές εταιρείες.

Στην πέμπτη ενότητα αναλύονται οι διατάξεις που αφορούν την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και του προσδιορισμού της προκαταβολής του φόρου, ενώ επιπλέον επισημαίνονται και βασικότερες μεταβατικές διατάξεις και οι επιμέρους ημερομηνίες έναρξης ισχύος των διατάξεων του ν.4172/2013.

Η φορολογική νομοθεσία, η εμπορική νομοθεσία και η λογιστική θεωρία και πρακτική αποτελούν τους τρεις άξονες καθορισμού του εύρους των υποχρεώσεων, τις οποίες οφείλουν να πληρούν οι νομικές οντότητες και τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, που υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος.

Καθώς οι αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία είναι πολύ συχνές, είναι απαραίτητη η οργάνωση της πληροφόρησης, εν προκειμένω της σχετικής ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, ώστε κάθε αλλαγή να μπορεί να εντοπιστεί γρήγορα και πλήρως, όσον αφορά τις επιπτώσεις και τις διαφοροποιήσεις που επιφέρει.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι πολλαπλός. Αρχικός στόχος είναι η συγκέντρωση της σημαντικής πληροφόρησης (δηλαδή των σημαντικών φορολογικών και λοιπών σχετικών κανονιστικών διατάξεων), που διαμορφώνουν το εύρος φορολογικών υποχρεώσεων, ως προς τη φορολογία εισοδήματος (θεωρητική προσέγγιση), εν συνεχεία η οργάνωση και η παρουσίαση της πληροφόρησης αυτής κατά επιμέρους τομέα της φορολογίας, προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη τόσο κατά την αναζήτηση, όσο και κατά την εφαρμογή (από τη θεωρία στην πράξη) και τέλος η παράθεση πρακτικών παραδειγμάτων και η επισήμανση ιδιαζόντων θεμάτων (πρακτική διάσταση).

Αντικείμενο – Παραδοτέο υλικό

Ενότητα 1

Παρουσίαση, ανάλυση και ερμηνεία των γενικών διατάξεων του ν.4172/2013, καθώς και εκείνων των γενικών διατάξεων που αφορούν συγκεκριμένα τη «φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων».

Ενότητα 2

Παρουσίαση, ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων του ν.4172/2013 που αφορούν συγκεκριμένα «το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις»,  «το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα», «τους εναλλακτικούς τρόπους υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας», «το εισόδημα από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου».

Ενότητα 3

Παρουσίαση, ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων του ν.4172/2013 που αφορούν συγκεκριμένα τη «φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων», το «φορολογητέο εισόδημα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» και τους ισχύοντες συντελεστές φορολόγησης.

Ενότητα 4

Παρουσίαση, ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων του ν.4172/2013 που αφορούν συγκεκριμένα την «παρακράτηση φόρων», την «φορολόγηση στην πηγή» και «την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής».

Ενότητα 5

Παρουσίαση, ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων του ν.4172/2013 που αφορούν συγκεκριμένα την «υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και την προκαταβολή φόρου» και  επισήμανση των «μεταβατικών διατάξεων» και του χρόνου έναρξης ισχύος των επιμέρους διατάξεων του ν.4172/2013.

Το παραδοτέο υλικό αποτελείται από σημειώσεις που περιλαμβάνουν τις διατάξεις του ν.4172/2013 και τις βασικές ερμηνευτικές εγκυκλίους και αποφάσεις, καθώς και επιπλέον σημειώσεις που σκοπό έχουν να επισημάνουν ορισμένα ιδιάζουσας φύσης θέματα και να παράσχουν επιπλέον πληροφόρηση και καθοδήγηση και περισσότερα παραδείγματα και πρακτικές εφαρμογές.

 

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Στη σημερινή εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας όλες οι αλλαγές πραγματοποιούνται με μεγάλη ταχύτητα, ιδιαίτερα σε τομείς ευαίσθητους, όπως είναι ο τομέας της οικονομίας στη χώρα μας, κυρίως κατά την περίοδο της «κρίσης» και των «μνημονίων».

Σε αυτές τις συνθήκες και από 1.1.2014 εφαρμόζεται το νέο πλαίσιο φορολογικών διατάξεων που καθορίζονται από το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ν.4172/2013, οι διατάξεις του οποίου παρουσιάζονται και αναλύονται στο παρόν μάθημα, και από τον νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.) ν.4174/2013.

Είναι σημαντικό λοιπόν για κάποιον που εμπλέκεται, ή επιθυμεί να εμπλακεί, στον ευρύτερο χώρο της λογιστικής και της ελεγκτικής να διαθέτει επαρκή θεωρητική γνώση και πρακτικά εργαλεία, ώστε να αντιπαρέρχεται γρήγορα τις όποιες αλλαγές φέρνουν οι διαφοροποιήσεις στη φορολογική νομοθεσία.

Το μάθημα απευθύνεται σε όλους εκείνους που δραστηριοποιούνται στο χώρο της λογιστικής και της ελεγκτικής και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο, τόσο σε πρακτικό επίπεδο, για όσους δεν έχουν ακόμα αποκτήσει σημαντική πρακτική εμπειρία, όσο και σε θεωρητικό επίπεδο, είτε για εκείνους που έχουν περιορισμένη πείρα και περιορισμένο θεωρητικό υπόβαθρο, είτε και καμία θεωρητική βάση.

Διάρκεια

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 2 μήνες και η παρουσίασή του γίνεται ως εξής:

Ενότητα 1:   Εβδομάδα 1η

Ενότητα 2:   Εβδομάδα 2η – 5η

Ενότητα 3:   Εβδομάδα 5η & 6η

Ενότητα 4:   Εβδομάδα 7η

Ενότητα 5:   Εβδομάδα 8η

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

More..
Περισσότερα


Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
2 μήνες 240 170 200
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 240 (140+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 170 (εφάπαξ)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 200 (εφάπαξ)