Βασικές Αρχές Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Energy Management ISO 14001 και ISO 50001

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Διδάσκων: Π. Κοντογιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Υπ. ∆ιδάκτορας σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Στόχος μαθήματος

Το μάθημα είναι εισαγωγικό στις έννοιες της περιβαλλοντικής πολιτικής και της ενεργειακής διαχείρισης. Περιλαμβάνονται οι βασικοί κανόνες, απαιτήσεις και στόχοι για μια επιτυχημένοι περιβαλλοντική πολιτική καθώς και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα. Ειδική αναφορά γίνεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και την εμπορία δικαιωμάτων ρύπων. ∆ιδάσκονται οι βασικές αρχές και σημασία της διαχείρισης ενέργειας όπου αναλύονται οι τρόποι και τα εργαλεία για εξοικονόμηση ενέργειας μέσω βελτιστοποίησης του κόστους ενέργειας, τεχνικές και οικονομικές μελέτες. Περιγράφονται επίσης οι διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την ενεργειακή επιθεώρηση καθώς και την πιστοποίηση ISO 14001 και ISO 50001.

Αντικείμενο – Παραδοτέο υλικό

 • ΕΝΟΤΗΤΑ  1:  Εισαγωγή  στην  περιβαλλοντική  πολιτική  και  διαχείριση ενέργειας
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Κλιματική αλλαγή – Πρωτόκολλο Κιότο
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών – Πλαίσιο και μηχανισμοί – Εφαρμογή στην Ελλάδα
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής – Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων – Νομοθεσία
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ∆ιαχείριση ενέργειας – ∆ιαδικασίες και βήματα
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Ενεργειακή επιθεώρηση – Πιστοποιήσεις ISO
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Μελέτες περιπτώσεων

Σε κάθε ενότητα παρουσιάζεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, ενώ περιλαμβάνονται παραδείγματα στις πρακτικές ενότητες και ολοκληρωμένες μελέτες περιπτώσεων ώστε να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι διαδικασίες και τα βήματα για τη σωστή ενεργειακή διαχείριση και περιβαλλοντική πολιτική.

Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από:

  • Σημειώσεις διαλέξεων για κάθε ενότητα
  • Επιστημονικά άρθρα και κείμενα που συμπληρώνουν την ύλη
  • Πραγματικές μελέτες περιπτώσεων που αναλύονται βήμα-βήμα
  • Παραπομπές  σε σχετική  βιβλιογραφία για περαιτέρω εμβάθυνση  σε κάθε ενότητα

Η τελική εξέταση έχει τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Η  ύλη περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες αλλά συνιστάται να υπάρχουν ήδη οι βασικές γνώσεις αξιολόγησης επενδύσεων.

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Το μάθημα απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται για τις περιβαλλοντικές πολιτικές που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, οι οποίες καθορίζουν την νομοθεσία και προδιαγράφουν  τις μελλοντικές εξελίξεις στον ενεργειακό κλάδο. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες απαραίτητες για όσους ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν σχέδια και επενδύσεις, είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά, τα οποία πρέπει να υπόκεινται σε συγκεκριμένους περιορισμούς και να εκπληρώνουν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Η διαχείριση ενέργειας είναι βασικό στοιχείο για την εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ η ζήτηση ενέργειας επηρεάζει τις τιμές και τις εκπομπές ρύπων.

Διάρκεια

Η διάρκεια του μαθήματος είναι: 3 μήνες (12 εβδομάδες). Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι:

1η εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 1

2η-3η εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 2

4η-5η εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 3

6η-7η εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 4

8η-9η εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 5

10η εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 6

11η-12η εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 7

More..
Περισσότερα

Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 350 250 300
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 350 (200+150)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250 (150+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300 (200+100)