Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων – HACCP

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Γκιώνης Νικόλαος, Συνεργάτης TUV ACADEMY

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με τον χειρισμό τροφίμων, σε επιχειρήσεις που ασκούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες: παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων. Απευθύνεται επίσης σε υπευθύνους εταιρειών που εμπλέκονται και σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα (π.χ. εταιρείες συμβούλων, εταιρείες μυοκτονιών, κατασκευαστών εξοπλισμού, εταιρείες συσκευασίας κλπ.) καθώς και σε όλους τους καταναλωτές που ενδιαφέρονται για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει:

1. Να μάθουν τις κατηγορίες των κινδύνων που κάνουν ακατάλληλα τα τρόφιμα

2. Να κατανοησουν βαθύτερα θεμελιώδεις έννοιες σχετικά με την ασφάλεια, υγιεινή και ποιότητα των τροφίμων

3. Να μάθουν τις κατάλληλες μεθόδους διαχείρισης και συντήρησης των τροφίμων

4. Να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις πάνω στο Σύστημα HACCP, την εφαρμογή και την σημασία της εφαρμογής του

5. Να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις πάνω στην βασική νομοθεσία που διέπει την υγιεινή των τροφίμων

Στόχοι σε επίπεδο ικανοτήτων:

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση:

1. Να αναγνωρίζουν ένα ακατάλληλο τρόφιμο και τους ορθούς τρόπους διαχείρισής του

2. Να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη σωστή διαχείριση και συντήρηση των τροφίμων

3. Να συνδυάσουν τις αποκτούμενες γνώσεις με την εμπειρία τους και να εφαρμόζουν κανόνες

4. Να μπορούν να γίνουν πιο συνειδητοποιημένοι χειριστές αλλά και καταναλωτές

Στόχοι σε επίπεδο στάσεων:

1. Ενθάρρυνση των εκπαιδευόμενων ώστε να εργάζονται με αίσθημα ευθύνης για την παροχή ασφαλών τροφίμων στο καταναλωτικό κοινό, καθώς και

2. Εφαρμογή από τους εκπαιδευόμενους των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής αφενός μέν στους χώρους εργασίας τους, αφετέρου δε στα ίδια τους τα σπίτια

3. Υιοθέτηση μιας διαφορετικής κουλτούρας όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Κατά την παρουσίαση του σεμιναρίου θα αναλυθούν οι όροι υγιεινή τροφίμων, ασφάλεια τροφίμων, μη κανονικό και μη ασφαλές τρόφιμο, ποιότητα. Επίσης θα εξεταστούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να οδηγήσουν σε ένα μη ασφαλές τρόφιμο καθώς και οι συνέπειες που υπάρχουν στον άνθρωπο από την κατανάλωση μη ασφαλών τροφίμων. Θα μελετηθεί η σωστή διαχείριση των τροφίμων, από την παραλαβή μέχρι την κατανάλωση τους. Επιπλέον θα γίνει αναφορά για τη νομοθεσία που αφορά τα τρόφιμα και τρόποι ανεύρεσης της νομοθεσίας στο διαδίκτυο. Τέλος θα μελετηθεί το σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου(HACCP) με πρακτικά παραδείγματα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Αρχεία Παρουσίασης

• Ασκήσεις

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 1 μήνας – 4 εβδομάδες

Μετά την   ολοκλήρωση    του    σεμιναρίου    χορηγείται    Πιστοποιητικό  Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από την TUV ACADEMY

More..
Περισσότερα


Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
1 μήνες 270 220 240
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 270 (170+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 220 (εφάπαξ)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 240 (εφάπαξ)