Οδηγός Σπουδών Νέα Σεμινάρια Δίδακτρα

Οδηγός Σπουδών

Δείτε αναλυτικά τα syllabus ανά εκπαιδευτική ενότητα και τα αντίστοιχα δίδακτρα εδώ
Όλες οι εκπαιδευτικές ενότητες προσφέρονται τρεις φορές το χρόνο με έναρξη Οκτώβριο, Μάρτιο και Μάιο. Εκτάκτως για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος λόγω αυξημένης ζήτησης έχει προστεθεί άλλος ένας κύκλος σεμιναρίων με έναρξη τον Ιανουάριο 2021.

1. Χρηματοοικονομικό Σύστημα και Επενδυτικές Αποφάσεις

Σεμινάριο Διάρκεια
(1.4) Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Μετοχών: Αρχές και Εφαρμογές 3 μήνες
(1.5) Κανόνες Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών Transfer Pricing 1 μήνες
(1.6) Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος) 2 μήνες
(1.7) Δάνεια και Επενδύσεις: Κανόνες και Εφαρμογές 3 μήνες
(1.11) Ενέγγυες Πιστώσεις – Ένα χρήσιμο εργαλείο στο Διεθνές Εμπόριο 2 μήνες
(1.12) Αγορές Χρήματος και Ομολόγων 4 μήνες
(1.13) Corporate Finance and Law 3 μήνες
(1.14) Κατάσχεση Τραπεζικών Καταθέσεων 3 μήνες
(1.15) Το Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο 4 μήνες
(1.16) Εισαγωγή στην Επιστήμη των Δεδομένων-Introduction to Data Science 4 μήνες
(1.17) Factoring (πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων) και Commercial Finance 3 μήνες
(1.18) Digital Banking Fundamentals 3 μήνες
(1.23) Μοντέρνο Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Προϊόντων 3 μήνες
(1.28) Χρηματοοικονομική Διοικητική για Στελέχη Επιχειρήσεων 4 μήνες
(1.29) Τράπεζες – Τραπεζικές Χορηγήσεις – Τραπεζικοί Κίνδυνοι 4 μήνες
(1.34) Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική στο Microsoft Excel 4 μήνες
 

2. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics Management

Σεμινάριο Διάρκεια
(2.1) Εισαγωγή στα Logistics (Basic Logistics) 2 μήνες
(2.2) Διοίκηση και Λειτουργία Αποθηκών (Warehouse Management) 3 μήνες
(2.4) Δίκτυα Διανομής 3 μήνες
 

3. Ανάπτυξη και Χρηματοδότηση ΜΜΕ

Σεμινάριο Διάρκεια
(3.1) Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών - Επενδυτικών Σχεδίων 3 μήνες
(3.11) Σύγχρονες Μορφές Συμβάσεων: Κατάρτιση και Νομική Θεώρηση 3 μήνες
 

4. Συστήματα Διαχείρισης (σε συνεργασία με την TUV ACADEMY)

Σεμινάριο Διάρκεια
(4.1) Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 3 μήνες
(4.2) Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 1 μήνες
(4.3) Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 3 μήνες
(4.4) Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας Και Ασφάλειας Στην Εργασία OHSAS 18001:2007 3 μήνες
(4.5) Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001:2011 1 μήνες
(4.6) Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013 3 μήνες
(4.7) Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301:2012 3 μήνες
(4.8) Πιστοποίηση Μεθοδολογίας Six Sigma – Yellow Belt (Επίπεδο 1) 2 μήνες
(4.9) Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων – HACCP 1 μήνες
(4.11) Επιχειρηματικότητα & Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη 3 μήνες
 

5. Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ελεγκτική

Σεμινάριο Διάρκεια
(5.1) Γενική Λογιστική και Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως και Ταμειακές Ροές) 6 μήνες
(5.2) Θέματα Ελεγκτικής 4 μήνες
(5.3) Εσωτερικός Έλεγχος 4 μήνες
(5.5) Θέματα Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 3 μήνες
(5.7) Λογιστική για Νομικούς 2 μήνες
(5.8) Φορολογικά Θέματα Επιχειρήσεων 4 μήνες
(5.9) Μυστικά για την επιτυχή συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης 1 μήνες
(5.10) Θέματα Αμοιβών και Εξόδων (ή Μισθοδοσίας) Προσωπικού 3 μήνες
(5.11) Μεταβιβάσεις Μετοχών και Συγχωνεύσεις/Διασπάσεις Επιχειρήσεων 3 μήνες
(5.14) Λογιστική Οργάνωση & Διαχείριση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 4 μήνες
(5.16) Ειδικά Θέματα Ανωνύμων Εταιριών 3 μήνες
(5.17) Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Ταμειακές Ροές 3 μήνες
(5.18) Τρέχουσες Διατάξεις Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων 2 μήνες
(5.23) Μηχανογραφημένη Γενική Λογιστική - Θεωρία και Πράξη 3 μήνες
(5.25) Σύγχρονα Θέματα Λογιστικής, Φορολογικής και Εργατικής Νομοθεσίας 4 μήνες
(5.40) Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 3 μήνες
 

6. Διοίκηση και Χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων (Project Management)

Σεμινάριο Διάρκεια
(6.1) Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργων 3 μήνες
(6.2) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Έργων 3 μήνες
(6.4) Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Προϊόντων 3 μήνες
(6.5) Ανάλυση και Υποστήριξη Αποφάσεων για την Επιλογή Έργων / Προϊόντων 3 μήνες
 

8. Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική και Αποδόσεις στο Τομέα της Πράσινης Ενέργειας και της Εξοικονόμησης της Ενέργειας

Σεμινάριο Διάρκεια
(8.3) Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας – Προεκτάσεις στην Εθνική Οικονομία 3 μήνες
(8.4) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Νέες Τεχνολογίες και ωρίμανση των υπαρχόντων 3 μήνες
(8.5) Βασικές Αρχές Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Εξοικονόμησης και Διαχείρισης Ενέργειας 3 μήνες
(8.6) Χρηματοδότηση Επενδύσεων στο Τομέα της Ενέργειας - Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και Σύγχρονα Χρηματοδοτικά Εργαλεία 3 μήνες
 

9. Σεμινάρια Ξένης Γλώσσας και Πληροφορικής

Σεμινάριο Διάρκεια
(9.Α8) Financial English 2 μήνες
(9.Α11) Legal English 2 μήνες
(9.Π6) Εφαρμογές Περιγραφικής Στατιστικής σε Περιβάλλον SPSS 2 μήνες
(9.Π09) Εισαγωγή στα Big Data 2 μήνες
(9.Π11) Θεωρητική και Πρακτική Χρήση Βάσεων Δεδομένων 3 μήνες
 

11. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού / Βελτίωση Δεξιοτήτων

Σεμινάριο Διάρκεια
(11.3) Η Διαχείριση των Κρίσεων 2 μήνες
(11.6) Συναισθηματική Νοημοσύνη 2 μήνες
 

14. Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση SAP

Σεμινάριο Διάρκεια
(14.1) Εισαγωγή στις Ενοποιημένες Επιχειρησιακές Διεργασίες και στο ERP Σύστημα SAP 1 μήνες
(14.2) Βασικές Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP 3 μήνες
(14.3) Προχωρημένες Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP 3 μήνες
 

Σημαντική Σημείωση

Kαθίσταται σαφές ότι το Τμήμα διατηρεί την ευελιξία να αναπροσαρμόζει (προσθέτοντας, αφαιρώντας ή μεταβάλλοντας) τις προσφερόμενες ενότητες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των μελών ΔΕΠ και των εισηγητών καθώς και τις διεθνείς εξελίξεις στις θεματικές περιοχές, όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω.