Οδηγός Σπουδών Νέα Σεμινάρια Δίδακτρα

Οδηγός Σπουδών

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε όλα τα μαθήματα ανά θεματική ενότητα, καθώς και τη διάρκειά τους. Κάθε μία Ενότητα αποτελείται από ένα συγκεκριμένο αριθμό υπο-ενοτήτων. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει μία ή και περισσότερες Θεματικές Υποενότητες (σεμινάρια) από οποιαδήποτε Θεματική Ενότητα.

Δείτε αναλυτικά τα syllabus ανά σεμινάριο και τα αντίστοιχα δίδακτρα εδώ
Όλα τα σεμινάρια προσφέρονται τρεις φορές το χρόνο με έναρξη Οκτώβριο, Μάρτιο και Μάιο.

Δείτε τα νέα σεμινάρια που προσφέρονται για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο παρακολούθησης και τα δίδακτρα επιλέξτε τους αντίστοιχους συνδέσμους. 

1. Χρηματοοικονομικό Σύστημα και Επενδυτικές Αποφάσεις

Σεμινάριο Διάρκεια
Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Μετοχών: Αρχές και Εφαρμογές 3 μήνες
Δάνεια και Επενδύσεις: Κανόνες και Εφαρμογές 3 μήνες
Αγορές Χρήματος και Ομολόγων 4 μήνες
Μοντέρνο Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Προϊόντων 3 μήνες
Χρηματοοικονομική Διοικητική για Στελέχη Επιχειρήσεων 4 μήνες
Τράπεζες – Τραπεζικές Χορηγήσεις – Τραπεζικοί Κίνδυνοι 4 μήνες
Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική στο Microsoft Excel 4 μήνες
Αποτίμηση Επιχειρήσεων 3 μήνες
Κανόνες Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών Transfer Pricing 1 μήνες
Ισλαμική Χρηματοοικονομική και Τραπεζική:Θεωρία και Πρακτική 2 μήνες
Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική:Θεωρία και Εφαρμογές 2 μήνες
Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος) 2 μήνες
Corporate Finance and Law 2 μήνες
Κατάσχεση Τραπεζικών Καταθέσεων 3 μήνες
Ζώντας με τον κίνδυνο του Grexit – Οικονομικοί κίνδυνοι και ευκαιρίες 4 μήνες
Προπτωχευτικές Διαδικασίες Εξυγίανσης Επιχειρήσεων 2 μήνες
 

2. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics Management

Σεμινάριο Διάρκεια
Εισαγωγή στα Logistics (Basic Logistics) 2 μήνες
Διοίκηση και Λειτουργία Αποθηκών (Warehouse Management) 3 μήνες
Δίκτυα Διανομής 3 μήνες
 

3. Ανάπτυξη και Χρηματοδότηση ΜΜΕ

Σεμινάριο Διάρκεια
Εφαρμογές Οικονομετρίας στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με EVIEWS 3 μήνες
Αποτελεσματική Διοίκηση Επιχειρήσεων 3 μήνες
Κατάρτιση ενός επιτυχημένου Business Plan 3 μήνες
Σύγχρονες Μορφές Συμβάσεων: Κατάρτιση και Νομική Θεώρηση 3 μήνες
Διαχείριση Νομικού Κινδύνου 2 μήνες
Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών - Επενδυτικών Σχεδίων 3 μήνες
 

4. Συστήματα Διαχείρισης (σε συνεργασία με την TUV ACADEMY)

Σεμινάριο Διάρκεια
Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 3 μήνες
Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 1 μήνες
Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 3 μήνες
Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας Και Ασφάλειας Στην Εργασία OHSAS 18001:2007 3 μήνες
Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001:2011 1 μήνες
Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013 3 μήνες
Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301:2012 3 μήνες
Πιστοποίηση Μεθοδολογίας Six Sigma – Yellow Belt (Επίπεδο 1) 1 μήνες
Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων – HACCP 1 μήνες
 

5. Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ελεγκτική

Σεμινάριο Διάρκεια
Γενική Λογιστική και Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως και Ταμειακές Ροές) 6 μήνες
Θέματα Ελεγκτικής 4 μήνες
Εσωτερικός Έλεγχος 4 μήνες
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 4 μήνες
Θέματα Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 3 μήνες
Λογιστική για Νομικούς 2 μήνες
Φορολογικά Θέματα Επιχειρήσεων 4 μήνες
Μυστικά για την επιτυχή συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης 1 μήνες
Θέματα Αμοιβών και Εξόδων (ή Μισθοδοσίας) Προσωπικού 3 μήνες
Μεταβιβάσεις Μετοχών και Συγχωνεύσεις/Διασπάσεις Επιχειρήσεων 3 μήνες
Διοικητική Λογιστική 4 μήνες
Ειδικά Θέματα Ανωνύμων Εταιριών 3 μήνες
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Ταμειακές Ροές 3 μήνες
Τρέχουσες Διατάξεις Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων 2 μήνες
Ναυτιλιακή Λογιστική 4 μήνες
Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στο Δημόσιο - International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 3 μήνες
Εισαγωγή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 3 μήνες
Μηχανογραφημένη Γενική Λογιστική - Θεωρία και Πράξη 3 μήνες
Λογιστική Οργάνωση & Διαχείριση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 4 μήνες
 

6. Διοίκηση και Χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων (Project Management)

Σεμινάριο Διάρκεια
Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργων 3 μήνες
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Έργων 3 μήνες
Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Προϊόντων 3 μήνες
Ανάλυση και Υποστήριξη Αποφάσεων για την Επιλογή Έργων / Προϊόντων 3 μήνες
 

7. Χρηματοοικονομική και Οικονομικά των Υπηρεσιών Υγείας - Συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Σεμινάριο Διάρκεια
Οικονομικά της Υγείας 4 μήνες
Δίκαιο, Βιοηθική και Υπηρεσίες Υγείας 4 μήνες
Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας 4 μήνες
Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διαχείριση στις Υπηρεσίες Υγείας 4 μήνες
Διαχείριση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας 4 μήνες
Γραμματειακή Υποστήριξη Ιατρείου και Μονάδων Υπηρεσιών Υγείας 3 μήνες
Η Μεθοδολογία της Επιδημιολογικής Έρευνας ως Εργαλείο στις Υπηρεσίες Υγείας 4 μήνες
Συμπεριφορές στις Υπηρεσίες Υγείας 4 μήνες
 

8. Επενδύσεις και Αποδόσεις στο Τομέα της Πράσινης Ενέργειας και της Εξοικονόμησης της Ενέργειας

Σεμινάριο Διάρκεια
Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας – Προεκτάσεις στην Εθνική Οικονομία 3 μήνες
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Νέες Τεχνολογίες και ωρίμανση των υπαρχόντων 3 μήνες
Βασικές Αρχές Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Energy Management ISO 14001 και ISO 50001 3 μήνες
Χρηματοδότηση Επενδύσεων στο Τομέα της Ενέργειας από Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και το Νέο ΕΣΠΑ 3 μήνες
 

9. Σεμινάρια Ξένης Γλώσσας και Πληροφορικής

Σεμινάριο Διάρκεια
Προετοιμασία για τις Εξετάσεις TOEIC A1-B1 2 μήνες
Προετοιμασία για τις Εξετάσεις TOEIC B2-Γ1 2 μήνες
Προετοιμασία για τις Εξετάσεις IELTS 2 μήνες
Προετοιμασία για τις εξετάσεις ΤOEFL iBT 2 μήνες
Secretarial English 2 μήνες
Ισπανικά για Τουριστικές Επιχειρήσεις και Ξενοδοχεία 2 μήνες
Ρώσικα για Τουριστικές Επιχειρήσεις και Ξενοδοχεία 3 μήνες
Financial English 2 μήνες
Tourism English 2 μήνες
Medical English 2 μήνες
Legal English 2 μήνες
Σεμινάριο Πληροφορικής MS Office Word 1 μήνες
Σεμινάριο Πληροφορικής MS Office Excel 1 μήνες
Σεμινάριο Πληροφορικής MS Office Powerpoint 1 μήνες
Σεμινάριο Πληροφορικής Ιστοσελίδες – Δημιουργία Δικτυακού Τόπου 2 μήνες
Σεμινάριο Πληροφορικής Digital Marketing – Google Adwords 2 μήνες
Εφαρμογές Περιγραφικής Στατιστικής σε Περιβάλλον SPSS 2 μήνες
Εκμάθηση Latex 1 μήνες
English for Nursing 2 μήνες
English for Marketing and Advertising 2 μήνες
English for Telecoms and Information Technology 2 μήνες
Business English 2 μήνες
English for travelling and working abroad 2 μήνες
Εισαγωγή στα Big Data 2 μήνες
Εισαγωγή στην Python 2 μήνες
Θεωρητική και Πρακτική Χρήση Βάσεων Δεδομένων 3 μήνες
Διαχείριση και Ανάπτυξη ενός Wordpress Site 2 μήνες
Γραμματειακή Υποστήριξη στη Γαλλική Γλώσσα 2 μήνες
Προετοιμασία για τις Εξετάσεις DELF της Γαλλικής Γλώσσας Β1-Β2 2 μήνες
Γραμματειακή Υποστήριξη στην Ισπανική Γλώσσα 2 μήνες
Προετοιμασία για τις εξετάσεις DELE της Ισπανικής Γλώσσας Β1-Β2 2 μήνες
English Logistics 2 μήνες
 

10. Διεθνής Ναυτιλία και Χρηματοοικονομική

Σεμινάριο Διάρκεια
Ναυτασφαλίσεις – Shipping Insurance 4 μήνες
Ναυτιλιακή Λογιστική 4 μήνες
Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική - Shipping Finance 4 μήνες
 

11. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού / Βελτίωση Δεξιοτήτων

Σεμινάριο Διάρκεια
Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 3 μήνες
Αξιολόγηση της Απόδοσης Εργαζομένων 2 μήνες
Η Διαχείριση των Κρίσεων 2 μήνες
Διαπραγματευτικές Δεξιότητες 2 μήνες
Προσωπική Ανάπτυξη – Βελτίωση Δεξιοτήτων 2 μήνες
Συναισθηματική Νοημοσύνη 2 μήνες
Επικοινωνία και Επικοινωνιακές Δεξιότητες 2 μήνες
Η επαγγελματίας executive γραμματεύς 2 μήνες
Εσωτερική Επικοινωνία σε Υπηρεσίες και Οργανισμούς 2 μήνες
Εξυπηρέτηση του Πολίτη από τις Δημόσιες Υπηρεσίες 2 μήνες
Time Management – Η Διαχείριση του Χρόνου 1 μήνες
Stress Management – Η Διαχείριση του Άγχους 1 μήνες
 

12. Διαχείριση Πωλήσεων / Πελατών

Σεμινάριο Διάρκεια
Το Α και το Ω των πωλήσεων 2 μήνες
Η Πρόβλεψη των Πωλήσεων 2 μήνες
Εξυπηρέτηση του Πελάτη 2 μήνες
Η Διαχείριση της Σχέσης με τον Πελάτη - Customer Relationship Management (CRM) 2 μήνες
 

13. Διοίκηση Επιχειρήσεων/Οργανισμών

Σεμινάριο Διάρκεια
Εμπορικές Εταιρείες 3 μήνες
Ανώνυμη Εταιρεία 3 μήνες
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 3 μήνες
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 3 μήνες
Διαδοχή στις Οικογενειακές Επιχειρήσεις 2 μήνες
Σύγχρονο Management στο Δημόσιο Τομέα 2 μήνες
 

14. Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση SAP

Σεμινάριο Διάρκεια
Εισαγωγή στις Ενοποιημένες Επιχειρησιακές Διεργασίες και στο ERP Σύστημα SAP 1 μήνες
Βασικές Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP 3 μήνες
Προχωρημένες Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP 3 μήνες
 

15. Προετοιμασία Υποψηφίων Φοιτητών Οικονομικής Κατεύθυνσης

Σεμινάριο Διάρκεια
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3 μήνες
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Δεδομένων 4 μήνες
 

Σημαντική Σημείωση

Kαθίσταται σαφές ότι το Τμήμα διατηρεί την ευελιξία να αναπροσαρμόζει (προσθέτοντας, αφαιρώντας ή μεταβάλλοντας) τις προσφερόμενες ενότητες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των μελών ΔΕΠ και των εισηγητών καθώς και τις διεθνείς εξελίξεις στις θεματικές περιοχές, όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω.