Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookies

Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookies

Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679)

Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679) τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχει αναπτύξει Πολιτική για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρως η προστασία όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, των συνεργατών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Η Πολιτική αφορά στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679).


Διαχείριση και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία:

 • τίθενται σε επεξεργασία με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο
 • συλλέγονται αποκλειστικά για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς
 • είναι επαρκή, σχετίζονται με τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται και περιορίζονται στα απαραίτητα
 • είναι εξακριβωμένα
 • διατηρούνται αποκλειστικά εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου και όχι περισσότερο
 • τίθενται σε επεξεργασία με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ασφάλεια των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

Δικαιώματα χρηστών
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διασφαλίζει τα δικαιώματα των χρηστών του, δηλαδή των φοιτητών, των εργαζόμενων, των συνεργατών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και φροντίζει την διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων τους (Έντυπο Άσκησης των Δικαιωμάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων (σε μορφές doc και pdf)). Οι χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:

 • πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργάζονται, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,
 • διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή,
 • διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις,
 • περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,
 • φορητότητα των δεδομένων τους, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την απευθείας αποστολή τους σε τρίτο,
 • να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας τους για τη διαμόρφωση του προφίλ τους. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους. (Έντυπο Αίτησης Ανάκλησης Συγκατάθεσης των Υποκειμένων των Δεδομένων (σε μορφές doc και pdf))

Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Eκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εφεξής «Πρόγραμμα», αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ορθή και σύννομή επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους και τη σχετική Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Προγράμματος. Με τη χρήση των ιστοσελίδων μας ή/και την υπογραφή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης, όπου αυτή εφαρμόζεται, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα και της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας σχέση ενσωματώνοντας τους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας μας.

Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία, σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, η οποία μπορεί να οδηγήσει (απευθείας ή συνδυαστικά), στη αναγνώριση ληγ ταυτοποίηση σας ως φυσικό πρόσωπο. Ειδικότερα αναφερόμαστε στα στοιχεία όπως: Ονοματεπώνυμο, φυσικές & ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας (e-mails), στοιχεία Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής εμπειρίας, αριθμοί τηλεφώνων και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Το Πρόγραμμα επεξεργάζεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια της σύννομης, και σύμφωνα με το σχετικό Νομοθετικό & Κανονιστικό πλαίσιο Πανεπιστημίων, συλλογής στοιχείων από Εκπαιδεύσεις, υλοποίηση e-learning Σεμιναρίων, στα πλαίσια ενεργειών Marketing αλλά και στα πλαίσια της γενικότερης επικοινωνίας, εξυπηρέτησης, υποστήριξης, ιστορικότητας και για λόγους αρχείου καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα του Προγράμματος, σημερινή ή μελλοντική.

Το Πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας, (εφόσον μας έχετε δώσει ρητή συγκατάθεσή), ανά υπηρεσία (την οποία μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε), ήτοι:

 • Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων σας στα πλαίσια υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος που έχετε επιλέξει.
 • Για την υποστήριξη και πληροφόρησή σας σχετικά με υπηρεσίες του Προγράμματος, καθώς και για να απαντήσει σε αιτήματα και ερωτήματά σας.
 • Με σκοπό στατιστικές αναλύσεις (σε αξιολογήσεις, σε επισκεψιμότητα ιστοσελίδων κλπ) για τη βελτίωση της εμπειρίας σας και για να σας παρέχουμε πληροφορίες γύρω από τις υπηρεσίες μας και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια κλπ
 • Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως χρήση από πληροφοριακά συστήματα, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου, έκδοσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών γενικότερη εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης κ.α. .
 • Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας και την ιστορικότητας των σεμιναρίων / πιστοποιητικών που εκδίδουμε.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις σας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση learnxrh@unipi.gr ή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής από την λίστα ενημερώσεων που βρίσκεται στο τέλος του κάθε email που λαμβάνετε από μας.

Αρχές και πολιτική

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει στόχο να σας ενημερώσει για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας καθώς και διαβίβασης των προσωπικών  δεδομένων σας που ενδέχεται να συλλέξουμε ως Υπεύθυνοι ή Εκτελούντες επεξεργασία.

Το Πρόγραμμα προστατεύει και διασφαλίζει τα Δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ), όπως αυτά εξειδικεύονται στον ΓΚΠΔ και στην Ελληνική νομοθεσία. Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργούν και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Το Πρόγραμμα συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συναίνεσή σας και την αποδοχή των όρων χρήσης:

 • όταν μας στέλνετε email ή συμπληρώνετε αίτηση για πληροφόρηση ή εγγραφή σε κάποιο σεμινάριο
 • στα πλαίσια της υλοποίησης των σεμιναρίων
 • όταν μας στέλνετε την ταχυδρομική διεύθυνση έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών καθώς και λεπτομέρειες παράδοσης ενός εγγράφου (πχ. ενός Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης).
 • όταν εγγράφεστε οικειοθελώς σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους ώστε να λαμβάνετε έντυπα, ηλεκτρονικά ή με SMS ενημερωτικό υλικό ή άλλο υλικό μάρκετινγκ ή ανανεώνετε τις προτιμήσεις αυτές
 • όταν επισκέπτεσθε ιστοσελίδες μας μέσω των οποίων συλλέγουμε, μέσω cookies, τις απαραίτητες πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser).

Το Πρόγραμμα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους αντίστοιχους όρους της κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό και με την κείμενη νομοθεσία για Φορείς Εκπαίδευσης αλλά και τη γενικότερη Νομοθεσία, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας ενώ στη συνέχεια τα ανωνυμοποιεί ή τα καταστρέφει. Υπάρχει η δυνατότητα να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα συλλέγουμε και μπορείτε με σχετική αίτηση σας, να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο για φορολογικούς, αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και για δίωξη παράνομων πράξεων.

Γενικά το Πρόγραμμα δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν απαιτείται σαφώς από σχετική Νομοθεσία ή άλλο Κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης όταν το Πρόγραμμα λειτουργεί ως «ενδιάμεσος» όταν και όπου αυτό απαιτείται ώστε να ολοκληρωθεί μία υπηρεσία μας ή/και να εκπληρώσουμε αιτήματα σχετικά με τις υπηρεσίες. Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι Πανεπιστημιακοί, εποπτικοί/ελεγκτικοί, λοιποί κρατικοί φορείς, ή και τραπεζικοί φορείς (πχ. για την καταβολή των δόσεων των διδάκτρων σας). Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες Νόμους προστασίας δεδομένων.
Οι πληροφορίες που μας δίνετε, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και ελεύθερα να ανακαλέσετε με επικοινωνία μαζί μας.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στo email learnxrh@unipi.gr.


Πληροφορίες σχετικά με τα Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς τόπους για να κάνουν την εμπειρία του χρήστη πιο αποτελεσματική. Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας. Μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω της επιλογής που εμφανίζεται κάτω αριστερά στην ιστοσελίδα μας. Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία. Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα παρακάτω: Session cookie: Απαραίτητο cookie που βοηθά στο να γίνει χρηστική η ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτό το cookie. Το συγκεκριμένο cookie έχει ισχύ 365 ημέρες.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.