Γενικές πληροφορίες

Γενικές πληροφορίες

Το Πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις από Πτυχιούχους και φοιτητές όλων των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και Αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο. 

Όλοι οι υποψήφιοι προ-απαιτείται να έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση e-mailπρόσβαση στο διαδίκτυο και να διαθέτουν βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαχείρισης αρχείων word και excel.

Σε περίπτωση που υπάρχουν επιπρόσθετα γνωστικά ή τεχνικά προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση κάποιας εκπαιδευτικής ενότητας-σεμιναρίου αυτά αναγράφονται στο αντίστοιχο syllabus στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

To Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Eκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Διοίκησης Έργων, καταργεί χωροχρονικά όρια και παρέχει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλους, ανεξαρτήτως περιοχής κατοικίας και καθημερινών υποχρεώσεων, αφού δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να το παρακολουθούν από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή έχουν ελεύθερο χρόνο, αρκεί να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης). Το περιβάλλον εργασίας στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης είναι πολύ φιλικό και εύχρηστο, ώστε να διευκολύνει τη μελέτη, ενώ παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη.

Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό όλων των εκπαιδευτικών ενοτήτων  περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Σε κάποιες από τις εκπαιδευτικές ενότητες είναι διαθέσιμα και video διαλέξεων, τα οποία δεν μπορεί ο συμμετέχοντας να αποθηκεύσει αλλά μόνο να παρακολουθήσει on line συνδεδεμένος με την πλατφόρμα όσες φορές το επιθυμεί. Όταν στο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνονται και video αυτό αναφέρεται στην περιγραφή της αντίστοιχης εκπαιδευτικής ενότητας.

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης μιας εκπαιδευτικής ενότητας-σεμιναρίου υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να:

• μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
• χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
• υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και απαντήσεις τελικής εξέτασης 

Η μορφή του εκπαιδευτικού υλικού κάθε εκπαιδευτικής ενότητας-σεμιναρίου αναγράφεται στον αντίστοιχο σύνδεσμο περιγραφής του.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση μιας εκπαιδευτικής ενότητας χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ή Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής ενότητας χορηγείται:

 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, εφόσον η διάρκεια παρακολούθησης της εκπαιδευτικής ενότητας είναι τουλάχιστον 26 ώρες.
  Στο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης αναγράφεται η διάρκεια σε ώρες και οι μονάδες ECTS (1 μονάδα ανά 26 ώρες).
 • Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης, εφόσον η διάρκεια παρακολούθησης της εκπαιδευτικής ενότητας είναι λιγότερο από 26 ώρες
  Στη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης αναγράφεται μόνο η διάρκεια παρακολούθησης χωρίς μονάδες ECTS.

Ο Οδηγός Σπουδών αποτελείται από εκπαιδευτικές ενότητες-σεμινάρια που εντάσσονται σε προγράμματα. Τίτλος Σπουδών χορηγείται με την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής ενότητας-σεμιναρίου, αλλά και κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικών ενοτήτων-σεμιναρίων ίδιου προγράμματος. 

Επομένως, ο συμμετέχοντας που παρακολουθήσει με επιτυχία τουλάχιστον άλλη μια εκπαιδευτική ενότητα από το ίδιο πρόγραμμα (ομάδα σεμιναρίων) και αθροιστικά οι ώρες παρακολούθησής τους υπερβαίνουν τις 26, θα  λάβει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με αναγραφή των επιμέρους εκπαιδευτικών ενοτήτων και το άθροισμα των αντίστοιχων ωρών παρακολούθησης και μονάδων ECTS που προκύπτουν από αυτές (1 μονάδα ανά 26 ώρες).

Βασική προϋπόθεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της χορήγησης του αντίστοιχου Τίτλου Σπουδών είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας. Η διαδικασία της τελικής εξέτασης πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων.

Η κλίμακα βαθμολογίας στην τελική εξέταση είναι από το 0 έως το 100. Επιτυχημένη θεωρείται η διαδικασία όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει συνολικό βαθμό μεγαλύτερο του 50. Εάν ο βαθμός του είναι μικρότερος του 50, τότε ο εκπαιδευόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε νέα εξέταση. Εάν και πάλι η εξέταση αδυνατεί να δώσει προαγωγικό βαθμό μεγαλύτερο του 50, τότε παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Οι ημερομηνίες ολοκλήρωσης της εκπαιδευτικής ενότητας και διεξαγωγής της τελικής εξέτασης ορίζονται με την έναρξη κάθε νέας περιόδου. Σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής στην εξέταση στις αρχικά προκαθορισμένες ημερομηνίες του τμήματος, υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του σε νέα εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του.

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2020 ΚΑΙ ΜΕΤΑ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς συμμεριζόμενο τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες ακολουθεί πολιτική διδάκτρων τέτοια που να δίνει τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν κάποια από τις διδακτικές ενότητες του Οδηγού Σπουδών. Μετά την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι συμμετέχοντες ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την έγκριση ή όχι της αίτησής τους και λαμβάνουν οδηγίες για την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα.

Υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής των διδάκτρων:

 1. Εφάπαξ
 2. Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, όσες και η διάρκεια της διδακτικής ενότητας σε μήνες και με προϋπόθεση την εξόφληση των διδάκτρων 2 εβδομάδες πριν την ολοκλήρωση της διδακτικής ενότητας.

  Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται την διακοπή της πρόσβασης του συμμετέχοντα από το υπόλοιπο της εκπαιδευτικής ενότητας, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου Σπουδών. 

  Υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης διδάκτρων εκπαιδευτικής ενότητας ώστε να δοθεί εκ νέου πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με την εκπαιδευόμενο η συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Δεν γίνονται επιστροφές διδάκτρων μετά την έναρξη των τμημάτων.

Το Πρόγραμμα έχει θεσπίσει την καταβολή μειωμένων διδάκτρων σε συγκεκριμένες ομάδες . Για τη χορήγηση των εκπτώσεων απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών (κατά την εγγραφή του σπουδαστή στο Πρόγραμμα και όχι με την αίτηση):

Έκπτωση Νο1

 • Άνεργοι: Κάρτα Ανεργίας με πρόσφατη ημερομηνία ανανέωσης ή Βεβαίωση ΟΑΕΔ με το διάστημα ανεργίας
 • Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • AMEA: Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής
 • Πτυχιούχοι-Φοιτητές ΠαΠει: Αντίγραφο Πτυχίου ή Βεβαίωση Φοίτησης
 • Εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), εφόσον αποδεικνύεται σταθερή σχέση εργασίας με το φορέα
 • Δημοτικοί Υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σύμβαση), εφόσον αποδεικνύεται σταθερή σχέση εργασίας με το φορέα

Έκπτωση Νο2

 • Προπτυχιακοί Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: Βεβαίωση Φοίτησης/ Κάρτα με ισχύ στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
 • Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων
  Απλή αναγραφή μαθήματος και περιόδου παρακολούθησης
 • Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου

Οι πληρωμές γίνονται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με αριθμό λογαριασμού 190/545430-12 και εκδίδεται Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών στα στοιχεία του εκπαιδευόμενου ή εταιρείας. Το τιμολόγιο εκδίδεται μόνο κατόπιν αποστολής της φόρμας αίτησης έκδοσης τιμολογίου (που αποστέλλεται με το ενημερωτικό αποδοχής αίτησης στους συμμετέχοντες) συμπληρωμένης.

Σε περιπτώσεις ομαδικών εγγραφών εργαζομένων υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής των διδάκτρων, έπειτα από συμφωνία με την εταιρεία ή τον φορέα. Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες/φορείς πρέπει να επικοινωνήσουν με το Πρόγραμμα στο learnxrh@unipi.gr, ώστε να υποβάλουν αίτηση προσφοράς.

Ξεκινήστε σήμερα

Εμπλουτίστε τις γνώσεις σας με τη βοήθεια μας!

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Newsletter
Για να μαθαίνετε πρώτοι
τα νέα μας

Εταιριες που Μας εμπιστευθηκαν

Ευχαριστούμε

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία. Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα παρακάτω: Session cookie: Απαραίτητο cookie που βοηθά στο να γίνει χρηστική η ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτό το cookie. Το συγκεκριμένο cookie έχει ισχύ 365 ημέρες.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.