Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός λειτουργίας

 • Το Πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις από Πτυχιούχους και φοιτητές όλων των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και Αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
 • Όλοι οι υποψήφιοι προ-απαιτείται να έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail, πρόσβαση στο διαδίκτυο και να διαθέτουν βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαχείρισης αρχείων word και excel. Σε περίπτωση που για κάποιο σεμινάριο υπάρχουν περαιτέρω γνωστικά -τεχνικά προαπαιτούμενα αυτά αναγράφονται στο αντίστοιχο syllabus στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.
 • Οι συμμετέχοντες προχωρούν στη δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα και στη συνέχεια υποβάλουν την αίτησή τους για το σεμινάριο που τους ενδιαφέρει. Το προφίλ στην ιστοσελίδα δημιουργείται μία φορά και στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να συνδέεται, ώστε να υποβάλει αιτήσεις στα σεμινάρια που τον ενδιαφέρουν, αλλά και να ενημερώνεται για τις εκκρεμότητες της εγγραφής του.
 • Νέα σεμινάρια ξεκινούν 3 φορές ετησίως. Κάθε αίτηση σύμφωνα με το χρόνο που αυτή υποβάλλεται αφορά την προγραμματισμένη έναρξη νέων τμημάτων που έχει ανακοινωθεί στο site. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής και την παρακολούθηση του εκάστοτε σεμιναρίου πρέπει το αργότερο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων να υποβληθούν στην ιστοσελίδα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία προβάλλονται σαν εκκρεμότητες στο λογαριασμό κάθε χρήστη σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει στην αίτησή του.
 • Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται εφάπαξ ή σε δόσεις (με μέγιστο αριθμό δόσεων τη διάρκεια του σεμιναρίου σε μήνες). Η πρώτη δόση διδάκτρων πρέπει να καταβληθεί πριν την έναρξη των μαθημάτων και η εξόφληση το αργότερο 20 ημέρες πριν τη λήξη του σεμιναρίου. Μετά την έναρξη των τμημάτων δεν γίνεται επιστροφή των διδάκτρων.
 • Η γραμματεία στέλνει υπενθυμίσεις που αφορούν τις προθεσμίες καταβολής διδάκτρων και δύναται να δοθεί παράταση πληρωμής κατόπιν αιτήματος συμμετέχοντα. Σε περίπτωση που δεν γίνει η πληρωμή μετά το πέρας και της συμφωνηθείσης ημερομηνίας καταβολής των διδάκτρων, γίνεται προσωρινή διακοπή πρόσβασης του χρήστη στην πλατφόρμα . Ο χρήστης έχει πάλι πρόσβαση στην πλατφόρμα όταν στείλει το σχετικό αποδεικτικό εξόφλησης των διδάκτρων. Η πρόσβαση των συμμετεχόντων στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και στο εκπαιδευτικό υλικό δεν διακόπτεται ποτέ εφόσον δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα.
 • Οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης με την έναρξη των μαθημάτων.  Στα πλαίσια  κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τη λήξη του σεμιναρίου, ώστε οι συμμετέχοντες να παρακολουθούν από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή έχουν ελεύθερο χρόνο, αρκεί να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 • Το εκπαιδευτικό υλικό όλων των εκπαιδευτικών ενοτήτων  περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Σε κάποιες από τις εκπαιδευτικές ενότητες είναι διαθέσιμα και video διαλέξεων, τα οποία δεν μπορεί ο συμμετέχοντας να αποθηκεύσει αλλά μόνο να παρακολουθήσει on line συνδεδεμένος με την πλατφόρμα όσες φορές το επιθυμεί. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης μιας εκπαιδευτικής ενότητας-σεμιναρίου υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης που συνήθως είναι προαιρετικά. Στην περιγραφή του σεμιναρίου στην ιστοσελίδα αναγράφεται η μορφή του εκπαιδευτικού υλικού (ηλεκτρονικές σημειώσεις ή και video).
 • Για οποιαδήποτε απορία αναφορικά με το εκπαιδευτικό υλικό οι συμμετέχοντες επικοινωνούν με τους εκπαιδευτές κυρίως με email και σε κάποιες περιπτώσεις και με τηλέφωνο. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα του σεμιναρίου.
 • Η διαδικασία της τελικής εξέτασης πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Στην περιγραφή του σεμιναρίου στην ιστοσελίδα αναγράφεται η μορφή της εξέτασης (on line τεστ ή εργασία).
 • Η κλίμακα βαθμολογίας στην τελική εξέταση είναι από το 0 έως το 100. Επιτυχημένη θεωρείται η διαδικασία όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει βαθμό μεγαλύτερο του 50. Εάν ο βαθμός του είναι μικρότερος του 50, τότε ο εκπαιδευόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε νέα εξέταση. Εάν και πάλι η εξέταση αδυνατεί να δώσει προαγωγικό βαθμό μεγαλύτερο του 50, τότε παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης. Οι ημερομηνίες ολοκλήρωσης της εκπαιδευτικής ενότητας και διεξαγωγής της τελικής εξέτασης ορίζονται με την έναρξη κάθε νέας περιόδου. Σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής στην εξέταση στις αρχικά προκαθορισμένες ημερομηνίες του τμήματος, υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του σε νέα εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του.
 • Υπάρχει ευελιξία ως προς το χρόνο ολοκλήρωσής του σεμιναρίου έως και ένα έτος από την έναρξη του τμήματος.  Ο συμμετέχοντας έχει τη δυνατότητα να μην συμμετάσχει στην εξέταση που θα πραγματοποιηθεί με τη λήξη του σεμιναρίου, αλλά να αιτηθεί στη γραμματεία νέες ημερομηνίες εξέτασης, οι οποίες όμως θα πρέπει είναι εντός ενός έτους από την ημερομηνία έναρξής του.
 • Μετά την επιτυχή παρακολούθηση ενός σεμιναρίου (εκπαιδευτικής ενότητας) χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ή Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 
  • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, εφόσον η διάρκεια παρακολούθησης της εκπαιδευτικής ενότητας είναι τουλάχιστον 50 ώρες.
   Στο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης αναγράφεται η διάρκεια σε ώρες και οι μονάδες ECVET (1 μονάδα ανά 25 ώρες).
  • Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης, εφόσον η διάρκεια παρακολούθησης της εκπαιδευτικής ενότητας είναι λιγότερο από 50 ώρες
   Στη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης αναγράφεται μόνο η διάρκεια παρακολούθησης χωρίς μονάδες ECVET.
 • Ο τίτλος σπουδών και οι αποδείξεις καταβολής διδάκτρων αποστέλλονται με courier ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης στη διεύθυνση παραλαβής που έχει δηλώσει ο συμμετέχοντας στην αίτησή του.
 • Τα τιμολόγια αποστέλλονται με την έκδοσή τους στη διεύθυνση του τιμολογίου, εκτός και έχει ζητηθεί άλλη διεύθυνση αποστολής.
 • Ο Οδηγός Σπουδών αποτελείται από εκπαιδευτικές ενότητες-σεμινάρια που εντάσσονται σε προγράμματα. Τίτλος Σπουδών χορηγείται με την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής ενότητας-σεμιναρίου, αλλά και κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικών ενοτήτων-σεμιναρίων ίδιου προγράμματος. Επομένως, ο συμμετέχοντας που παρακολουθήσει με επιτυχία τουλάχιστον άλλη μια εκπαιδευτική ενότητα από το ίδιο πρόγραμμα (ομάδα σεμιναρίων) και αθροιστικά οι ώρες παρακολούθησής τους υπερβαίνουν τις 50, θα  λάβει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με αναγραφή των επιμέρους εκπαιδευτικών ενοτήτων και το άθροισμα των αντίστοιχων ωρών παρακολούθησης και μονάδων ECVET που προκύπτουν από αυτές (1 μονάδα ανά 25 ώρες). Βασική προϋπόθεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της χορήγησης του αντίστοιχου Τίτλου Σπουδών είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας. ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2020 ΚΑΙ ΜΕΤΑ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία. Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα παρακάτω: Session cookie: Απαραίτητο cookie που βοηθά στο να γίνει χρηστική η ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτό το cookie. Το συγκεκριμένο cookie έχει ισχύ 365 ημέρες.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.