Ανάλυση και Υποστήριξη Αποφάσεων για την Επιλογή Έργων / Προϊόντων

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Διδάσκουσα: Στ. Σοφιανοπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς

Στόχος Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση και χρήση ποσοτικών μεθόδων για τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Η λήψη των αποφάσεων υλοποιείται μέσα σε ένα πολύπλοκο και συχνά μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον, όπου ο λήπτης της απόφασης προσπαθεί να προβλέψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αντικειμενικές  συνθήκες. Απαιτείται επομένως η απόκτηση γνώσεων σε μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον αποτελεσματικό χειρισμό προβλημάτων απόφασης  σε πραγματικές συνθήκες.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

 • Εισαγωγή
 • Το περιβάλλον λήψης αποφάσεων-αποφάσεις υπό βεβαιότητα και αποφάσεις υπό αβεβαιότητα
 • Επιλογή Έργου
 • Κριτήρια Επιλογής Μοντέλου
 • Μοντέλα Επιλογής Έργου
 • Γραμμικός Προγραμματισμός
 • Ανάλυση ευαισθησίας
 • Μεθοδολογίες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Έργων
 • Μοντέλα Ακέραιου Προγραμματισμού
 • Μελέτες Περίπτωσης

Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από τα εξής:

 • Οπτικοακουστικό υλικό για κάθε παρουσίαση που περιλαμβάνει τις διαφάνειες παράλληλα με επεξηγηματικό σχολιασμό
 • Σύντομα video παρουσίασης και εξήγησης των πιο κεντρικών εννοιών με τη μορφή «μαθήματος στον πίνακα» (whiteboard sessions)

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Η ανάπτυξη και καλλιέργεια των αναλυτικών ικανοτήτων ενός στελέχους στην αγορά αποτελούσε ανέκαθεν ένα πολύτιμο εφόδιο. Η συνεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα που υπάρχει στις μέρες μας στην λήψη αποφάσεων σχετίζεται με μια σειρά παραγόντων όπως οι συχνές αλλαγές στο περιβάλλον, ο συνεχώς εντεινόμενος ανταγωνισμός σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον αλλά και η πρόοδος που υπάρχει στον τομέα της πληροφόρησης. Από την άλλη μεριά η εξέλιξη στον τομέα της τεχνολογίας έχει σαν συνέπεια προβλήματα που στο πρόσφατο παρελθόν ήταν δύσκολο να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο οργανισμών/επιχειρήσεων σήμερα να μπορούν ‘εύκολα’ να επιλυθούν. Κύριος μοχλός επομένως για την λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων μέσα στο περιβάλλον αυτό και με χρήση τεχνολογιών είναι η εξοικείωση με τεχνικές ανάλυσης προβλημάτων σε κάθε επίπεδο και τομέα.

Το παρόν μάθημα απευθύνεται όχι μόνο σε όσους εμπλέκονται στην λήψη αποφάσεων σε στρατηγικό επίπεδο αλλά και σε όσους εμπλέκονται σε λήψη αποφάσεων σε χαμηλότερα επίπεδα σε ένα οργανισμό/ επιχείρηση. Επίσης απευθύνεται και σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ευρύ γνωσιακό υπόβαθρο προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους ή να επιδιώξουν επαγγελματική ανέλιξη.

Διάρκεια

3 μήνες (12 εβδομάδες)

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

More..
Περισσότερα


Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 350 250 300
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 350 (200+150)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250 (150+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300 (200+100)