Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Ταμειακές Ροές

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Διδάσκων: Παύλος Παπαλαμπρακόπουλος, Οικονομολόγος, Ελεγκτής Λογιστής Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του εξ’αποστάσεως μαθήματος «Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Ταμειακές Ροές» είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση και να προσεγγίσει θεωρητικά και πρακτικά  τις σύγχρονες μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων και ταμιακών ροών των επιχειρήσεων προκειμένου τα πορίσματα της να αποτελέσουν γνώμονα στη λήψη αποφάσεων.

Οι εκπαιδευόμενοι θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων με τεχνική που επιτρέπει την διάγνωση της πορείας της επιχείρησης με σκοπό τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων επιχειρησιακού προγραμματισμού για την βελτίωση των αποτελεσμάτων κερδοφορίας της.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

  • Φοιτητές, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ
  • Οικονομολόγους, λογιστές, υπαλλήλους οργανισμών ,τραπεζών ,ελεγτικών εταιριών  και στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα.
  • Άνεργους που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν  να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς σε μία απαιτητική αγορά εργασίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Τα βασικά κεφάλαια του μαθήματος «Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων & Ταμειακές Ροές» είναι καταρχήν :

α)η διδασκαλία και η πρακτική ανάπτυξη της σύνταξης των ταμειακών ροών

και με τις δύο μεθόδους (άμεση και έμμεση).

β)πριν αναπτυχθούν τα επόμενα θέματα γίνεται εισαγωγή στους«Αριθμοδείκτες», και

γ)στη συνέχεια, ακολουθεί η διδασκαλία των μαθημάτων με την οποία αναπτύσσεται η κατανόηση της έννοιας και του προσδιορισμού   του

«Κεφαλαίου Κίνησης» των επιχειρήσεων . Για την ανάπτυξη του θέματος αυτού, και ιδιαίτερα του προσδιορισμού του «Κεφαλαίου Κίνησης» είναι απαραίτητες, εκτός των άλλων, οι γνώσεις, για τους βασικούς δείκτες προσδιορισμού αυτού του κεφαλαίου ήτοι :

  1. Κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων,
  2. Κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων,
  3. Κυκλοφοριακής ταχύτητας προμηθευτών

καθώς επίσης και της παρουσίασης και της ανάλυσης του «Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως».

δ) Ακολούθως , με βάση τις άνω γνώσεις ( κεφάλαιο κίνησης και ταμειακές ροές) οι φοιτητές θα εκπαιδευθούν στην κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός , Αποτελέσματα Χρήσεως , Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ) κάτω από την υπόθεση διάφορων μελλοντικών γεγονότων ( ή Pro forma financial statement ).

ε) Η ρευστότητα των επιχειρήσεων , είναι ένα κεφάλαιο της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων το οποίο, επίσης, έχει άμεση σχέση με το κεφάλαιο κίνησης . Και για το λόγο αυτό , ακολουθεί τη διδασκαλία αυτού του κεφαλαίου.

Στην περίπτωση αυτή, όπως και τις ταμειακές ροές , οι σπουδαστές θα ασχοληθούν με κατ’οίκον εργασίες .

στ) Η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων , είναι το επόμενο κεφάλαιο της διδασκαλίας. Εισαγωγικό κεφάλαιο αποτελεί η μελέτη του κόστους των επιχειρήσεων, επειδή οι αριθμοδείκτες της «αποδοτικότητας» διδάσκονται , συγχρόνως, με το κεφάλαιο “Κόστος Ειδικό για Επιχειρηματικές Αποφάσεις» ή «Νεκρό σημείο του κύκλου εργασιών» στη κατανόηση του οποίου οι σπουδαστές θα ασχοληθούν με ιδιαίτερες κατ’ οίκον. εργασίες .

Το μάθημα καλύπτεται με Σημειώσεις και Ασκήσεις.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 3 μήνες

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Με την ολοκλήρωση του εξ’αποστάσεως μαθήματος «Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Ταμειακές Ροές» οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης  όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν την χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών  καταστάσεων και ταμιακών ροών των επιχειρήσεων.

Η χρηματοοικονομική ανάλυση ενδιαφέρει πολλές κατηγορίες μεμονομένων ατόμων και οικονομικών οργανισμών,ανάλογα με τη θέση που κατέχει  καθένα από αυτά στην οικονομία.

Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό, αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:

  • απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής τμημάτων Λογιστικής&Χρηματοοικονομικής , Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών
  • απόφοιτοι ΙΕΚ και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οικονομικής κατεύθυνσης
More..
Περισσότερα

Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 350 250 300
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 350 (200+150)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250 (150+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300 (200+100)