Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας – Προεκτάσεις στην Εθνική Οικονομία

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Γ. Παπαβασιλόπουλος, Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Στόχος μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις απελευθερωμένες αγορές ενέργειας και κυρίως στην ηλεκτρική. Παρουσιάζονται οι διάφοροι μηχανισμοί και συμμετέχοντες σε μια ενεργειακή αγορά ώστε να γίνει κατανοητή η λειτουργία της μέσα και από τη χρήση βασικών γνώσεων μικροοικονομίας. Περιγράφεται η διεθνής εμπειρία και αναλύεται η διαδικασία απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Επειδή η απελευθέρωση κάθε αγοράς δεν μπορεί να γίνεται βεβιασμένα, εξετάζονται τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από μια λάθος ή ημιτελή απελευθέρωση. Αναλύονται επίσης τα εργαλεία και τα παράγωγα προϊόντα που δημιουργήθηκαν για την προστασία της αγοράς και των επενδυτών από τη μεταβλητότητα των τιμών. Επιπλέον παρουσιάζεται το πώς οι αγορές ενέργειας συνδέονται μεταξύ τους με τελικό στόχο την ενοποίηση. Τέλος, αναλύεται το επόμενο βήμα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που είναι τα έξυπνα δίκτυα.

Αντικείμενο – Παραδοτέο υλικό

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας – ∆ομές, Μηχανισμοί, Συμμετέχοντες

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Βασικές αρχές μικροοικονομίας για αγορές ενέργειας – Καμπύλες Προσφοράς και Ζήτησης – Ισορροπία Nash-Cournot – Μεγιστοποίηση κοινωνικού πλεονάσματος

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ∆ιεθνή παραδείγματα και η περίπτωση της Ελλάδα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ∆υσκολίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν – Προβλήματα που ίσως προκύψουν κατά την απελευθέρωση – Το παράδειγμα της Καλιφόρνιας

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Παράγωγα προϊόντα ενέργειας – Future Contracts, Options, Swaps

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ∆ιασύνδεση αγορών ενέργειας – Περιορισμοί και αποτελέσματα – Ευρωπαϊκό “Target Model”

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Έξυπνα δίκτυα – Μετρητές

Σε κάθε ενότητα παρουσιάζεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, ενώ περιλαμβάνονται και αναλυτικές λύσεις ασκήσεων στις πρακτικές ενότητες ώστε να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα αποτελέσματα των αλληλεπιδράσεων συμμετεχόντων και αγορών.

Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από:

    1. Σημειώσεις διαλέξεων για κάθε ενότητα
    2. Επιστημονικά άρθρα και κείμενα που συμπληρώνουν την ύλη
    3. Παραπομπές  σε σχετική  βιβλιογραφία για περαιτέρω εμβάθυνση  σε κάθε ενότητα

Η τελική εξέταση έχει τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής

Η ύλη περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες αλλά συνιστάται να υπάρχουν ήδη οι βασικές γνώσεις αξιολόγησης επενδύσεων.

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές, πτυχιούχους, μηχανικούς και στελέχη οι οποίοι ασχολούνται με τον τομέα της ενέργειας και ιδιαίτερα της ηλεκτρικής και θέλουν να κατανοήσουν με ποιον τρόπο γίνεται μια επιτυχημένη απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, ποια προβλήματα ίσως προκύψουν καθώς και πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους όλοι οι συμμετέχοντες ώστε να εξασφαλιστεί το βέλτιστο αποτέλεσμα για αυτούς και την κοινωνία. Το μάθημα συνιστάται επιπλέον σε όσους θέλουν να γνωρίσουν τη λειτουργία μιας αγοράς ενέργειας από τεχνοοικονομική άποψη. Επιπλέον, περιγράφεται η κατάσταση στις αγορές ενέργειας ως τώρα και δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές και οι μελλοντικές προοπτικές του κλάδου, οι οποίες αφορούν όλους όσους εμπλέκονται στον τομέα της αγοράς ενέργειας.

Διάρκεια

Η διάρκεια του μαθήματος είναι: 3 μήνες (12 εβδομάδες). Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι:

1η-2η εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 1

3η-5η εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 2

6η εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 3

7η-8η εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 4

9η εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 5

10η-11η εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 6

12η εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 7

More..
Περισσότερα

Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 350 250 300
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 350 (200+150)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250 (150+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300 (200+100)