Φορολογικά Θέματα Επιχειρήσεων

Έναρξη Νέων Τμημάτων 20/03/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 15/03/2017

 

1. Η απογραφή της επαγγελματικής περιουσίας.
1.1. Η διαχειριστική χρήση.
1.2. Απογραφή έναρξης.
1.3. Απογραφή λήξης.
1.4. Αλλαγή διαχειριστικής χρήσεως.
1.5. Σκοπός της απογραφής και εργασίες με τις οποίες επιτυγχάνεται.
1.6. Διαφορές απογραφής.
1.7. Απογραφή παγίων και λοιπών στοιχείων.
1.8. Αποτίμηση επαγγελματικής περιουσίας.
1.9. Συνέπειες από τη λανθασμένη κατάρτιση.
2. Απογραφή αποθεμάτων.
3. Αποτίμηση ενσώματων ακινητοποιήσεων.
3.1. Γενικά.
3.2. Αναπροσαρμογή παγίων.
3.3. Υποτίμηση παγίων.
3.4. Αποσβέσεις.
3.5. Μεταβολές παγίων (αυξήσεις, μειώσεις).
3.6. Επιχορήγηση παγίων.
4. Αποτίμηση κτιρίων ανεγερθέντων επί γηπέδων τρίτων.
5. Αποτίμηση άϋλων περιουσιακών στοιχείων (δικαιώματα, φήμη και πελατεία, κ.λ.π.).
6. Υπεραξία επιχειρήσεως (ή Goodwill).
7. Αποτίμηση εξόδων πολυετούς απόσβεσης.
8. Αποτίμηση αποθεμάτων.
9. Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων.
10. Μεταβιβάσεις μετοχών και επιχειρήσεων.
11. Αποτίμηση ιδίων μετοχών.
12. Αποτίμηση απαιτήσεων.
13. Σχηματισμός προβλέψεων.
14. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ευρώ και Ξ.Ν.
15. Φορολογία και διάθεση κερδών ανώνυμης εταιρείας.
16. Υπολογισμός τακτικού αποθεματικού και πρώτου μερίσματος.
17. Διανομή κερδών στο προσωπικό.
18. Απαγόρευση διανομής κερδών.
19. Τροποποίηση οικονομικών καταστάσεων.
20. Η λογιστική και φορολογία των ζημιών.
21. Φορολογία και διάθεση κερδών Ε.Π.Ε.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

More..
Περισσότερα

Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
4 μήνες 470 330 400
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 470 (200+150+120)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 330 (200+130)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 400 (200+200)