Φορολογικά Θέματα Επιχειρήσεων

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Διδάσκων: Παύλος Παπαλαμπρακόπουλος, Οικονομολόγος, Ελεγκτής Λογιστής Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στόχος του εξ’αποστάσεως μαθήματος «Φορολογικά Θέματα Επιχειρήσεων» είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση και να προσεγγίσει θεωρητικά και πρακτικά, τις διατάξεις της νομοθεσίας για τη  φορολογία των παγίων, των αποθεμάτων, των απαιτήσεων, των υποχρεώσεων των ιδίων κεφαλαίων ( αύξηση , μείωση) , τη διανομή  των κερδών, τις μεταβιβάσεις μετοχών και εταιρικών μεριδίων , τους μετασχηματισμούς των επιχειρήσεων και  τη φορολογία των αμοιβών των  μελών διοικήσεως και διευθύνοντος συμβούλου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Φοιτητές, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ
 • Οικονομολόγους, λογιστές, υπαλλήλους οργανισμών ,τραπεζών ,ελεγτικών εταιριών  και στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα.
 • Άνεργους που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν  να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς σε μία απαιτητική αγορά εργασίας

Η ΎΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

 • Η απογραφή της επαγγελματικής περιουσίας
  • Η διαχειριστική χρήση
  • Απογραφή έναρξης
  • Απογραφή λήξης
  • Αλλαγή διαχειριστικής χρήσεως
  • Σκοπός της απογραφής και εργασίες με τις οποίες επιτυγχάνεται
  • Διαφορές απογραφής
  • Απογραφή παγίων και λοιπών στοιχείων
  • Αποτίμηση επαγγελματικής περιουσίας
  • Συνέπειες από τη λανθασμένη κατάρτιση
 • Απογραφή αποθεμάτων
 • Αποτίμηση ενσώματων ακινητοποιήσεων
  • Γενικά
  • Αναπροσαρμογή παγίων
  • Υποτίμηση παγίων
  • Αποσβέσεις
  • Μεταβολές παγίων (αυξήσεις, μειώσεις)
  • Επιχορήγηση παγίων
 • Αποτίμηση κτιρίων ανεγερθέντων επί γηπέδων τρίτων
 • Αποτίμηση άϋλων περιουσιακών στοιχείων (δικαιώματα, φήμη και πελατεία, κ.λ.π.)
 • Υπεραξία επιχειρήσεως (ή Goodwill)
 • Αποτίμηση εξόδων πολυετούς απόσβεσης
 • Αποτίμηση αποθεμάτων
 • Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων
 • Μεταβιβάσεις μετοχών και επιχειρήσεων
 • Αποτίμηση ιδίων μετοχών
 • Αποτίμηση απαιτήσεων
 • Σχηματισμός προβλέψεων
 • Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ευρώ και Ξ.Ν
 • Φορολογία και διάθεση κερδών ανώνυμης εταιρείας
 • Υπολογισμός τακτικού αποθεματικού και πρώτου μερίσματος
 • Διανομή κερδών στο προσωπικό
 • Απαγόρευση διανομής κερδών
 • Τροποποίηση οικονομικών καταστάσεων
 • Η λογιστική και φορολογία των ζημιών
 • Φορολογία και διάθεση κερδών Ε.Π.Ε

Με την ολοκλήρωση του εξ’αποστάσεως μαθήματος «Φορολογικά Θέματα Επιχειρήσεων»  οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν τις φορολογικές διατάξεις των νομικών προσώπων. Μεταξύ άλλων οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να να κατανοήσουν τη λειτουργία και χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων.

Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων και μελέτες περιπτώσεων πάνω σε πραγματικά δεδομένα που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό,αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

More..
Περισσότερα

Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
4 μήνες 470 330 400
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 470 (200+150+120)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 330 (200+130)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 400 (200+200)