Κανόνες Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών Transfer Pricing - Νέο

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Παλαιολόγος Λιάζος, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός

Στόχος Σεμιναρίου

Τι είναι το transfer Pricing – για ποιους λόγους άρχισε η εφαρμογή του στους πολυεθνικούς ομίλους και πως έχει εξελιχθεί η διαδικασία μεταφοράς τιμών στο διεθνές φορολογικό πλαίσιο. Οδηγίες ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των συναλλαγών μεταφοράς τιμών. Επομένως στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και η παρουσίαση για τα εξής:

 • Τις διατάξεις των νόμων 4172/2013 (κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) και 4174 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) που αφορούν τις ενδοομιλικές συναλλαγές και τη νέα μεθοδολογία προέγκρισης αυτών,  με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα
 • Ποιες επιχειρήσεις ή οντότητες θεωρούνται συνδεδεμένες, νόμος 4172/2013 και ποιες από αυτές υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 21 & 22 του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) για υποβολή πίνακα ή/ και σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης
 • Τη συμμόρφωση των ενδοομιλικών συναλλαγών με την αρχή των ίσων αποστάσεων, για την Τεκμηρίωση Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
 • Το ισχύον πλαίσιο προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, όπως καθορίστηκε με τους νόμους 4172/2013 και 4174/2013 (Άρθρα 21 & 22) και την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1097/2014
 • Τις διεθνώς αποδεκτές μεθόδους Transfer Pricing (ΟΟΣΑ, ΕΕ, άλλες χώρες) καθώς και για τις μελλοντικές εξελίξεις στο πεδίο αυτό στο ελληνικό φορολογικό περιβάλλον, μετά την εφαρμογή του νόμου 4172/2013 & Ν. 4174/2013, όπως τροποποιηθήκαν και ισχύουν

Θέματα που θα αναπτυχθούν:

Έννοιες

Transfer Pricing – Ομίλου – Συνδεδεμένες οντότητες

Οδηγίες ΟΟΣΑ

Αρχή ίσων αποστάσεων – αποδεκτά εύρη τιμών

Αναλυτική παρουσίαση των ισχυουσών για τη χρήση 2015 διατάξεων:

 • Νόμου 4174/2013: Άρθρα 21 & 22 και την απόφαση ΓΓΔΕ με αριθμό ΠΟΛ. 1097/2014
 • Νόμου 4172/2013: Άρθρα 2 (έννοια συνδεδεμένου), 50 & 51

Οι ενδοομιλικές συναλλαγές

 • Η Δημιουργία Φακέλων τεκμηρίωσης και το περιεχόμενό τους
 • Βασικός φάκελος (Master file) και
 • τοπικοί φάκελοι (local files)
 • Ανάλυση των ενδοομιλικών συναλλαγών.
 • Ποιες θεωρούνται ενδοομιλικές συναλλαγές και ποια η έννοια του Ομίλου;
 • Υπόχρεοι δημιουργίας φακέλων τεκμηρίωσης (Βασικού και Ελληνικού).
 • Περιεχόμενο τόσο του Βασικού όσο και του Ελληνικού φακέλου.
 • Γλώσσα τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
 • Ενημέρωση και επικαιροποίηση του Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
 • Ανάλυση των αποδεκτών μεθόδων υπολογισμού ενδοομιλικών συναλλαγών.
 • Συγκριτικά στοιχεία και ο έλεγχός τους & η χρήση τραπεζών πληροφοριών.
 • Κυρώσεις
 • Κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης προθεσμιών και διαδικασιών Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) άρθρο 56.
 • Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης
 • Παραδείγματα για τη συμπλήρωση φακέλου τεκμηρίωσης
 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, υποβολή στην ΓΓΠΣ
 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Περιεχόμενο, μορφή, ΠΟΛ 1179/2013.
 • Υποκεφαλαιοδότηση (thin capitalization)
 • Πρακτικά παραδείγματα και ασκήσεις σε κάθε επιμέρους ενότητα

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Το σεμινάριο θα αναπτυχθεί σε χρονικό ορίζοντα 4 εβδομάδων, με ασκήσεις για εμπέδωση της αναπτυχθείσας ύλης

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής Σεμιναρίου

Ποιες επιχειρήσεις ή οντότητες θεωρούνται συνδεδεμένες, νόμος 4172/2013 και ποιες από αυτές  υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 21 & 22 του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) για υποβολή πίνακα ή/ και σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης καθώς και ποιες συναλλαγές είναι ενδοομιλικές που διέπονται από την υποχρέωση τεκμηρίωσης σύμφωνα με τους “Κανόνες Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών”.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

More..
Περισσότερα


Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
1 μήνες 90 60 70
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 90 (εφάπαξ)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 60 (εφάπαξ)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 70 (εφάπαξ)