Κατάρτιση ενός επιτυχημένου Business Plan

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Διδάσκων: Αντύπας Αντώνης, PhD, Ερευνητικός Συνεργάτης Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μία από τις σημαντικότερες και πιο απαιτητικές επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι η κατάρτιση ενός business plan για τη δημιουργία μίας νέας οικονομικής μονάδας, την ανάληψη ενός νέου επενδυτικού έργου, τη χαρτογράφηση και το σχεδιασμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Απαιτούμενο Υπόβαθρο Συμμετεχόντων

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα απευθύνεται σε άτομα τα οποία ανεξάρτητα από το ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο θέλουν να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την υλοποίηση και δημιουργία ενός “Business Plan”.

Σε ποιους απευθύνεται

Ιδιαίτερα θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των φοιτητών, επιχειρηματιών, managers και στελεχών επιχειρήσεων αλλά και οποιουδήποτε αναζητά τη γνώση ενός εξαιρετικού και αποτελεσματικού μέσου επίτευξης των επιχειρηματικών του στόχων.

Περιεχόμενα ∆ιαλέξεων

∆ιάλεξη 1η – Εισαγωγή

– Καθορισμός Γενικών Στόχων

– ∆ομή

– Αναζήτηση Απαραίτητου Υλικού

∆ιάλεξη 2η – Περιγραφή εταιρείας

– Ανάλυση λειτουργίας

– Οργανωτική ∆ομή

– ∆ιαχρονική Εξέλιξη

∆ιάλεξη 3η – Ανάλυση Αγοράς, Μακροανάλυση

– Θέση Εταιρείας στον Κλάδο και την Αγορά

– Στατιστικά Εργαλεία εντοπισμού τάσεων

– Ανάλυση Πελατολογίου

– Κανάλια ∆ιανομής

– Τρόποι ∆ιείσδυσης στην Αγορά

Ολοκληρώνοντας τις διαλέξεις αυτές, θα έχετε λάβει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είστε σε θέση να ξεκινήσετε το σημαντικότερο και δυσκολότερο κομμάτι ενός business plan… τη συγγραφή του.

∆ιάλεξη 4η – Προϊόντα-Υπηρεσίες

– Περιγραφή προϊόντων

– Κύκλος Ζωής

– Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

– Positioning

∆ιάλεξη 5η – Στρατηγική Marketing

– Προϊόν

– Τιμή

– ∆ιανομή

– Προώθηση

∆ιάλεξη 6η – Καθορισμός

– Εργαλεία Καθορισμού Στόχων

– Ορισμός Σεναρίων Στοχοποίησης

– Μέθοδοι Παρακολούθησης – Αναθεωρήσεις

Ολοκληρώνοντας τις διαλέξεις αυτές, θα έχετε λάβει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είστε σε θέση να κατανοήσετε και αναλύσετε το μικροπεριβάλλον σας, την ίδια σας την εταιρία , την παρούσα της θέση και βέβαια να εντοπίσετε τις μεθόδους που θα οδηγήσουν στην εξέλιξή της .

∆ιάλεξη 7η – Ανάλυση Κινδύνων

– Εντοπισμός Κινδύνων (εντός & εκτός εταιρίας)

– Τρόποι Αντιμετώπισης

– Κατάρτιση Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης

∆ιάλεξη 8η – Χρηματοοικονομικά Εργαλεία

– Ισολογισμός

– Χρηματοροές

– Αποτελέσματα Χρήσεως

– Break Even Analysis

– Καθορισμός Απαιτούμενης Επένδυσης

∆ιάλεξη 9η – Επίλογος

– Συμπεράσματα πλάνου

– Μέθοδος επιτυχημένης Καταγραφής και Σύνθεσης των Ευρημάτων

Οι διαλέξεις αποτελούνται τόσο από θεωρητικές τοποθετήσεις που θα ενημερώνουν ακαδημαϊκά τον συμμετέχοντα για τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων, όσο και από πρακτικές, παρουσιάζοντας σε αναλυτικά βήματα τη δημιουργία Business Plans εταιριών διαφόρων εκμεταλλεύσεων.

Σκοπός των θεματικών ενοτήτων είναι η πλήρης και εμπεριστατωμένη κατάρτιση κάθε συμμετέχοντα, δίνοντας του με το πέρας των διαλέξεων την ικανότητα να είναι άμεσα σε θέση να δημιουργήσει αποτελεσματικά Business Plans.

Η εκμάθηση των εργαλείων θα συνδυαστεί με την παράλληλη κατάρτιση ενός επιχειρηματικού πλάνου για ένα επενδυτικό σχέδιο – εταιρείας της επιλογής του συμμετέχοντος στο πρόγραμμα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

More..
Περισσότερα


Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 350 250 300
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 350 (200+150)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250 (150+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300 (200+100)